เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 SX 660

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H3F34E2SG

 • MM# 964989
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45T
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697058745255

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40E2SG

 • MM# 964991
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697123

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F35I2SG

 • MM# 964992
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45V
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699316

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F35I3SG

 • MM# 964993
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45W
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694119

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40I1HG

 • MM# 964994
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45X
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702574745937

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34I1HG

 • MM# 965020
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691898746645

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34I2LG

 • MM# 965021
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701132

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H3F34I2LG

 • MM# 965023
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46R
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700440745826

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40E1HG

 • MM# 965026
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46T
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701837

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F40I3SG

 • MM# 965028
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693529

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N1F40I1HG

 • MM# 965029
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46V
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694172

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40E2LG

 • MM# 965030
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46W
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696107

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40I2LG

 • MM# 965031
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46X
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692717

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N3F40I2SG

 • MM# 965037
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR473
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699163745600

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34E2LG

 • MM# 965075
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR487
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694947

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F35E2LG

 • MM# 965076
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR488
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698410

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F35I2LG

 • MM# 965077
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR489
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699111

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F35I3LG

 • MM# 965078
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48A
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693997

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N3F40E2LG

 • MM# 965088
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48L
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692956

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34E2SG

 • MM# 965098
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48W
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697056746229

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H3F34E2LG

 • MM# 965099
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48X
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700972745715

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H4F34I3LG

 • MM# 965100
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700225

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35E2LG

 • MM# 965101
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698178

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35I2LG

 • MM# 965102
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR490
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693777

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F40E3SG

 • MM# 965103
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR491
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694180745697

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N3F40I2LG

 • MM# 965105
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR492
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697968

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N4F40I3LG

 • MM# 965106
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR493
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701090

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N4F40I3SG

 • MM# 965107
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR494
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691888746391

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N3F40E2SG

 • MM# 965188
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700147746083

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40E2SG

 • MM# 965263
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699784745040

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H4F34E3LG

 • MM# 965314
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697019

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H4F34E3SG

 • MM# 965315
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693130745276

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F35E2SG

 • MM# 965317
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697411

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N1F40E1HG

 • MM# 965318
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694040

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40I2SG

 • MM# 965319
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692142745320

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N4F40E3SG

 • MM# 965356
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4G6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694202744790

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H3F34I2SG

 • MM# 965379
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4GV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695159745189

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H4F34I3SG

 • MM# 965380
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4GW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701866746373

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K1F35E1HG

 • MM# 965382
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4GY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699076

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K1F40E1HG

 • MM# 965383
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4GZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693028

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35E2SG

 • MM# 965384
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692654

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N4F40E3LG

 • MM# 965385
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695705

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H1F34E1HG

 • MM# 966266
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58L
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693032

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K1F35I1HG

 • MM# 966666
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5KP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724356

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35E1HG

 • MM# 967066
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691546

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35I1HG

 • MM# 967072
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702061

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40E2LG

 • MM# 967180
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR60F
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700020

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40I2SG

 • MM# 967193
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR60U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693122

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40E1HG

 • MM# 967624
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701186

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H1F34I1HG

 • MM# 973529
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701519

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34E1HG

 • MM# 973530
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694059745632

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34I2SG

 • MM# 973532
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702635744807

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K1F40I1HG

 • MM# 973536
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693419

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35I2SG

 • MM# 973537
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695313

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40I1HG

 • MM# 973538
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691794744172

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40I2LG

 • MM# 973539
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692581

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F40E2LG

 • MM# 973541
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692776

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F40E2SG

 • MM# 973542
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698928745172

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F40I2LG

 • MM# 973543
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698619

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F40I2SG

 • MM# 973544
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692231

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F35E3LG

 • MM# 973545
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692616

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F35E3SG

 • MM# 973546
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699217

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F40E3LG

 • MM# 978967
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCYK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693046

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F40I3LG

 • MM# 978990
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCZ7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693417

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N5F40E2SG

 • MM# 99A8RC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKFX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N5F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725714

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N5F40I2SG

 • MM# 99A8RD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKFY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS066N5F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725903

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR45W

SR45V

SR45U

SR45T

SRBFB

SR4BH

SR45X

SR4F5

SR5XF

SR4F4

SR4F3

SR4F2

SR4F1

SR5XM

SR48Z

SR48Y

SR48X

SR48W

SR494

SR60U

SR5KP

SR493

SR492

SR491

SR60F

SR490

SR48L

SR6DD

SR489

SR488

SR487

SR48A

SR4DK

SR4GY

SR4GW

SR4GV

SRCZ7

SR4GZ

SR46X

SR46W

SRCYK

SR46V

SR46U

SR46T

SR46R

SR473

SR46Q

SRBFS

SR4H1

SR4H0

SRBFJ

SRBFH

SR4G6

SRBFE

SRBFC

SR46P

SRBFR

SRBFQ

SRBFP

SRBFN

SR58L

SRBFM

SRBFL

SRBFK

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

ระบบโปรเซสเซอร์ที่แข็ง (HPS)

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) เป็นระบบ CPU แบบถาวรเบ็ดเสร็จที่อยู่ในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า