Cyclone® IV E FPGA

产品名称
发行日期
逻辑元素 (LE)
数字信号处理 (DSP) 区块
最大嵌入式内存
最大用户 I/O 数量
封装选项
2009 10000 23 414 Kb 179 E144, U256, F256
2009 114000 266 3.888 Mb 528 F484, F780
2009 15000 56 504 Kb 343 E144, M164, M256, U256, F256, F484
2009 22000 66 594 Kb 153 E144, U256, F256
2009 29000 66 594 Kb 532 U484, F324, F484, F780
2009 40000 116 1.134 Mb 532 U484, F324, F484, F780
2009 56000 154 2.34 Mb 374 U484, F484, F780
2009 6000 15 270 Kb 179 E144, U256, F256
2009 75000 200 2.745 Mb 426 U484, F484, F780

高级搜索

使用此工具可按家族、状态、处理器显卡、光刻和 TDP 筛选英特尔® FPGA