Arria® V GZ FPGA

产品名称
发行日期
逻辑元素 (LE)
数字信号处理 (DSP) 区块
最大嵌入式内存
最大用户 I/O 数量
封装选项
2012 220000 800 14.924 Mb 414 H780, F1152
2012 360000 1044 23.385 Mb 414 H780, F1152
2012 400000 1092 33.518 Mb 674 F1152, F1517
2012 450000 1139 39.306 Mb 674 F1152, F1517

高级搜索

使用此工具可按家族、状态、处理器显卡、光刻和 TDP 筛选英特尔® FPGA