I/O 扩展模块 AXXIBQDRSR169X

规格

导出规格

基本要素

补充信息

  • 说明 InfiniBand* (QDR) Intel®I/O expansion module with single 4X IB connector

订购与合规

已退役和已停产

I/O expansion module AXXIBQDRSR169X, Single

  • MM# 909786
  • 订购号 AXXIBQDRSR169X

交易合规信息

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G134612
  • US HTS 8473301180

驱动程序和软件

最新驱动程序和软件

可供下载:
全部

姓名

支持

发行日期

首次推出产品的日期。