Stratix® V 5SGXA5 FPGA

0 零售商 X

规格

订购与合规

订购与规格信息

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C1G

 • MM# 999ZHM
 • 规格代码 SRJ0R
 • 订购号 5SGXMA5N2F40C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I4G

 • MM# 999ZRC
 • 规格代码 SRJ5U
 • 订购号 5SGXMA5N3F45I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I4G

 • MM# 999Z7Z
 • 规格代码 SRHV4
 • 订购号 5SGXEA5N3F40I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2G

 • MM# 999XVD
 • 规格代码 SRHLX
 • 订购号 5SGXEA5K1F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3LG

 • MM# 999XVV
 • 规格代码 SRHM8
 • 订购号 5SGXEA5N3F40I3LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2G

 • MM# 999XVM
 • 规格代码 SRHM3
 • 订购号 5SGXEA5N2F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2G

 • MM# 999ZFH
 • 规格代码 SRHZ5
 • 订购号 5SGXMA5H2F35I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2G

 • MM# 999Z7H
 • 规格代码 SRHUU
 • 订购号 5SGXEA5K3F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C4G

 • MM# 999XXL
 • 规格代码 SRHNF
 • 订购号 5SGXEA5K3F40C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C4G

 • MM# 999ZPW
 • 规格代码 SRJ5F
 • 订购号 5SGXMA5K3F35C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I4G

 • MM# 999XWD
 • 规格代码 SRHMJ
 • 订购号 5SGXEA5K3F35I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2LG

 • MM# 999Z5T
 • 规格代码 SRHTQ
 • 订购号 5SGXMA5H2F35I2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I2G

 • MM# 999ZGA
 • 规格代码 SRHZS
 • 订购号 5SGXMA5K2F40I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2G

 • MM# 999ZG9
 • 规格代码 SRHZR
 • 订购号 5SGXMA5K2F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2G

 • MM# 999ZFL
 • 规格代码 SRHZ8
 • 订购号 5SGXMA5H1F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C4G

 • MM# 999Z5W
 • 规格代码 SRHTS
 • 订购号 5SGXMA5H3F35C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35I2G

 • MM# 999ZGR
 • 规格代码 SRJ03
 • 订购号 5SGXMA5K1F35I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3G

 • MM# 999XZN
 • 规格代码 SRHP8
 • 订购号 5SGXEA5N3F45I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2LG

 • MM# 999XVK
 • 规格代码 SRHM1
 • 订购号 5SGXEA5N1F40C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I4G

 • MM# 999ZJH
 • 规格代码 SRJ1D
 • 订购号 5SGXMA5K3F35I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C3G

 • MM# 999XZH
 • 规格代码 SRHP4
 • 订购号 5SGXEA5N3F40C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2LP

 • MM# 99A488
 • 规格代码 SRK1P
 • 订购号 5SGXEA5N2F45C2LP
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3G

 • MM# 999XWA
 • 规格代码 SRHMG
 • 订购号 5SGXEA5K2F35I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C2LG

 • MM# 999Z8L
 • 规格代码 SRHVK
 • 订购号 5SGXMA5N2F40C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2G

 • MM# 999ZG4
 • 规格代码 SRHZL
 • 订购号 5SGXMA5H2F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2G

 • MM# 999XZC
 • 规格代码 SRHP0
 • 订购号 5SGXEA5N1F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I3LG

 • MM# 999Z8M
 • 规格代码 SRHVL
 • 订购号 5SGXMA5N2F40I3LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2G

 • MM# 999Z7X
 • 规格代码 SRHV3
 • 订购号 5SGXEA5N3F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45I2G

 • MM# 999ZR4
 • 规格代码 SRJ5M
 • 订购号 5SGXMA5N1F45I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C3G

 • MM# 999ZR8
 • 规格代码 SRJ5R
 • 订购号 5SGXMA5N2F45C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I4G

 • MM# 999Z8J
 • 规格代码 SRHVH
 • 订购号 5SGXMA5K3F40I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3G

 • MM# 999ZH0
 • 规格代码 SRJ08
 • 订购号 5SGXMA5N2F45I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C3G

 • MM# 999XZF
 • 规格代码 SRHP2
 • 订购号 5SGXEA5N2F45C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C1G

 • MM# 999XXR
 • 规格代码 SRHNK
 • 订购号 5SGXEA5N2F40C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C3G

 • MM# 999XT8
 • 规格代码 SRHL2
 • 订购号 5SGXEA5H3F35C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3LG

 • MM# 999XV8
 • 规格代码 SRHLT
 • 订购号 5SGXEA5H2F35I3LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C1G

 • MM# 999XTA
 • 规格代码 SRHL4
 • 订购号 5SGXEA5K1F40C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3G

 • MM# 999XTJ
 • 规格代码 SRHL9
 • 订购号 5SGXEA5K3F40I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C2G

 • MM# 999ZHH
 • 规格代码 SRJ0N
 • 订购号 5SGXMA5N1F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2LG

 • MM# 999XRN
 • 规格代码 SRHKM
 • 订购号 5SGXEA5H2F35C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C3G

 • MM# 999ZPM
 • 规格代码 SRJ59
 • 订购号 5SGXMA5K2F35C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C3G

 • MM# 999ZG6
 • 规格代码 SRHZN
 • 订购号 5SGXMA5H2F35C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45I2G

 • MM# 999XVL
 • 规格代码 SRHM2
 • 订购号 5SGXEA5N1F45I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2G

 • MM# 999XXN
 • 规格代码 SRHNH
 • 订购号 5SGXEA5N1F45C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C1G

 • MM# 999ZR7
 • 规格代码 SRJ5Q
 • 订购号 5SGXMA5N2F45C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C1G

 • MM# 999XVC
 • 规格代码 SRHLW
 • 订购号 5SGXEA5K1F35C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C3G

 • MM# 999Z5V
 • 规格代码 SRHTR
 • 订购号 5SGXMA5H3F35C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C4G

 • MM# 999XZJ
 • 规格代码 SRHP5
 • 订购号 5SGXEA5N3F40C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C1G

 • MM# 999XVR
 • 规格代码 SRHM6
 • 订购号 5SGXEA5N2F45C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3G

 • MM# 999ZPX
 • 规格代码 SRJ5G
 • 订购号 5SGXMA5K3F40I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2G

 • MM# 999Z78
 • 规格代码 SRHUN
 • 订购号 5SGXMA5K2F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3LG

 • MM# 999ZPF
 • 规格代码 SRJ54
 • 订购号 5SGXMA5H3F35I3LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2LG

 • MM# 999XZ5
 • 规格代码 SRHNV
 • 订购号 5SGXEA5H2F35I2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2G

 • MM# 999XZ8
 • 规格代码 SRHNX
 • 订购号 5SGXEA5N2F45I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C3G

 • MM# 999XXV
 • 规格代码 SRHNL
 • 订购号 5SGXEA5N2F40C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2LG

 • MM# 999ZPA
 • 规格代码 SRJ51
 • 订购号 5SGXMA5H1F35C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40I2G

 • MM# 999XW0
 • 规格代码 SRHMC
 • 订购号 5SGXEA5K1F40I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40I2G

 • MM# 999ZPK
 • 规格代码 SRJ58
 • 订购号 5SGXMA5K1F40I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3G

 • MM# 999ZG7
 • 规格代码 SRHZP
 • 订购号 5SGXMA5H2F35I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I3G

 • MM# 999ZJP
 • 规格代码 SRJ1K
 • 订购号 5SGXMA5N3F45I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3LG

 • MM# 999ZFJ
 • 规格代码 SRHZ6
 • 订购号 5SGXMA5H2F35I3LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3G

 • MM# 999XVP
 • 规格代码 SRHM5
 • 订购号 5SGXEA5N2F40I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2LG

 • MM# 999XV6
 • 规格代码 SRHLR
 • 订购号 5SGXEA5H1F35C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C2LG

 • MM# 999Z8K
 • 规格代码 SRHVJ
 • 订购号 5SGXMA5N1F40C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C3G

 • MM# 999XW3
 • 规格代码 SRHME
 • 订购号 5SGXEA5K2F35C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C3G

 • MM# 999Z8T
 • 规格代码 SRHVP
 • 订购号 5SGXMA5N3F40C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C4G

 • MM# 999XXJ
 • 规格代码 SRHND
 • 订购号 5SGXEA5K3F35C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C3G

 • MM# 999XWC
 • 规格代码 SRHMH
 • 订购号 5SGXEA5K3F35C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C1G

 • MM# 999ZPR
 • 规格代码 SRJ5C
 • 订购号 5SGXMA5K2F40C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C4G

 • MM# 999Z9W
 • 规格代码 SRHWG
 • 订购号 5SGXMA5N3F45C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2G

 • MM# 999Z7C
 • 规格代码 SRHUQ
 • 订购号 5SGXMA5K2F35I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2G

 • MM# 999XWK
 • 规格代码 SRHMP
 • 订购号 5SGXEA5K1F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3LG

 • MM# 999Z7T
 • 规格代码 SRHV0
 • 订购号 5SGXEA5N2F40I3LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C3G

 • MM# 999Z6M
 • 规格代码 SRHU7
 • 订购号 5SGXEA5K2F40C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2G

 • MM# 999ZH2
 • 规格代码 SRJ0A
 • 订购号 5SGXMA5N3F45C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C4G

 • MM# 999ZH1
 • 规格代码 SRJ09
 • 订购号 5SGXMA5N3F40C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C1G

 • MM# 999Z76
 • 规格代码 SRHUL
 • 订购号 5SGXMA5K1F35C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I2LG

 • MM# 999ZR5
 • 规格代码 SRJ5N
 • 订购号 5SGXMA5N2F40I2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C1G

 • MM# 999ZP9
 • 规格代码 SRJ50
 • 订购号 5SGXMA5H1F35C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C1G

 • MM# 999Z6K
 • 规格代码 SRHU5
 • 订购号 5SGXEA5K2F40C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3LG

 • MM# 999XT9
 • 规格代码 SRHL3
 • 订购号 5SGXEA5H3F35I3LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2G

 • MM# 999XW9
 • 规格代码 SRHMF
 • 订购号 5SGXEA5K2F35I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C3G

 • MM# 999Z7F
 • 规格代码 SRHUS
 • 订购号 5SGXMA5K2F40C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3G

 • MM# 999XT7
 • 规格代码 SRHL1
 • 订购号 5SGXEA5H2F35I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3G

 • MM# 999Z6P
 • 规格代码 SRHU9
 • 订购号 5SGXEA5K3F35I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2G

 • MM# 999XWG
 • 规格代码 SRHML
 • 订购号 5SGXEA5H1F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I4G

 • MM# 999ZJA
 • 规格代码 SRJ18
 • 订购号 5SGXMA5N3F40I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2LP

 • MM# 99A489
 • 规格代码 SRK1Q
 • 订购号 5SGXEA5N3F45C2LP
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C3G

 • MM# 999XZA
 • 规格代码 SRHNZ
 • 订购号 5SGXEA5K3F40C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2G

 • MM# 999XXH
 • 规格代码 SRHNC
 • 订购号 5SGXEA5K3F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I4G

 • MM# 999Z7L
 • 规格代码 SRHUX
 • 订购号 5SGXEA5K3F40I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C3G

 • MM# 999Z8V
 • 规格代码 SRHVQ
 • 订购号 5SGXMA5N3F45C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2G

 • MM# 999XWP
 • 规格代码 SRHMS
 • 订购号 5SGXEA5K2F40I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2G

 • MM# 999ZJL
 • 规格代码 SRJ1F
 • 订购号 5SGXMA5K3F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I3LG

 • MM# 999ZJ9
 • 规格代码 SRJ17
 • 订购号 5SGXMA5N3F40I3LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2LG

 • MM# 999XZ9
 • 规格代码 SRHNY
 • 订购号 5SGXEA5N3F40C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I2LG

 • MM# 999Z7N
 • 规格代码 SRHUZ
 • 订购号 5SGXEA5N2F40I2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2LG

 • MM# 999ZG5
 • 规格代码 SRHZM
 • 订购号 5SGXMA5H2F35C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I4G

 • MM# 999Z6D
 • 规格代码 SRHU2
 • 订购号 5SGXEA5H3F35I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C2G

 • MM# 999ZJD
 • 规格代码 SRJ1A
 • 订购号 5SGXMA5K3F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3G

 • MM# 999Z75
 • 规格代码 SRHUK
 • 订购号 5SGXMA5H3F35I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C3G

 • MM# 999ZHN
 • 规格代码 SRJ0S
 • 订购号 5SGXMA5N2F40C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C1G

 • MM# 999ZGT
 • 规格代码 SRJ04
 • 订购号 5SGXMA5K1F40C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I3G

 • MM# 999ZJ8
 • 规格代码 SRJ16
 • 订购号 5SGXMA5N3F40I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35I2G

 • MM# 999ZFN
 • 规格代码 SRHZ9
 • 订购号 5SGXMA5H1F35I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C4G

 • MM# 999Z8G
 • 规格代码 SRHVG
 • 订购号 5SGXMA5K3F40C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2G

 • MM# 999XZD
 • 规格代码 SRHP1
 • 订购号 5SGXEA5N2F45C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C4G

 • MM# 999XV9
 • 规格代码 SRHLU
 • 订购号 5SGXEA5H3F35C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35I2G

 • MM# 999XZ3
 • 规格代码 SRHNT
 • 订购号 5SGXEA5H1F35I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3G

 • MM# 999XZK
 • 规格代码 SRHP6
 • 订购号 5SGXEA5N3F40I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3G

 • MM# 999XVA
 • 规格代码 SRHLV
 • 订购号 5SGXEA5H3F35I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I2G

 • MM# 999Z8P
 • 规格代码 SRHVN
 • 订购号 5SGXMA5N2F45I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I3G

 • MM# 999ZR6
 • 规格代码 SRJ5P
 • 订购号 5SGXMA5N2F40I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I3G

 • MM# 999ZJF
 • 规格代码 SRJ1B
 • 订购号 5SGXMA5K3F35I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3G

 • MM# 999XTG
 • 规格代码 SRHL7
 • 订购号 5SGXEA5K2F40I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40I2G

 • MM# 999ZR2
 • 规格代码 SRJ5K
 • 订购号 5SGXMA5N1F40I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C2G

 • MM# 999Z8N
 • 规格代码 SRHVM
 • 订购号 5SGXMA5N2F45C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C1G

 • MM# 999Z77
 • 规格代码 SRHUM
 • 订购号 5SGXMA5K2F35C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C1G

 • MM# 999XVH
 • 规格代码 SRHM0
 • 订购号 5SGXEA5N1F40C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I2G

 • MM# 999ZGZ
 • 规格代码 SRJ07
 • 订购号 5SGXMA5N2F40I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C1G

 • MM# 999ZR0
 • 规格代码 SRJ5J
 • 订购号 5SGXMA5N1F40C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C3G

 • MM# 999ZGC
 • 规格代码 SRHZT
 • 订购号 5SGXMA5K3F35C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3G

 • MM# 999ZPN
 • 规格代码 SRJ5A
 • 订购号 5SGXMA5K2F35I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C1G

 • MM# 999Z7M
 • 规格代码 SRHUY
 • 订购号 5SGXEA5N1F45C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35I2G

 • MM# 999XVX
 • 规格代码 SRHMA
 • 订购号 5SGXEA5K1F35I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2G

 • MM# 999Z6L
 • 规格代码 SRHU6
 • 订购号 5SGXEA5K2F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2G

 • MM# 999ZHK
 • 规格代码 SRJ0Q
 • 订购号 5SGXMA5N1F45C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2G

 • MM# 999XTD
 • 规格代码 SRHL5
 • 订购号 5SGXEA5K2F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2LG

 • MM# 999XVN
 • 规格代码 SRHM4
 • 订购号 5SGXEA5N2F40C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C2G

 • MM# 999ZPG
 • 规格代码 SRJ55
 • 订购号 5SGXMA5K1F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C1G

 • MM# 999XW1
 • 规格代码 SRHMD
 • 订购号 5SGXEA5K2F35C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2G

 • MM# 999ZPH
 • 规格代码 SRJ56
 • 订购号 5SGXMA5K1F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C1G

 • MM# 999ZHJ
 • 规格代码 SRJ0P
 • 订购号 5SGXMA5N1F45C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2G

 • MM# 999Z80
 • 规格代码 SRHV5
 • 订购号 5SGXEA5N3F45C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I4G

 • MM# 999ZFK
 • 规格代码 SRHZ7
 • 订购号 5SGXMA5H3F35I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C2LG

 • MM# 999ZR9
 • 规格代码 SRJ5S
 • 订购号 5SGXMA5N3F40C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C1G

 • MM# 999XWF
 • 规格代码 SRHMK
 • 订购号 5SGXEA5H1F35C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2LG

 • MM# 999ZPD
 • 规格代码 SRJ53
 • 订购号 5SGXMA5H3F35C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C3G

 • MM# 999XV7
 • 规格代码 SRHLS
 • 订购号 5SGXEA5H2F35C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C3G

 • MM# 999XZM
 • 规格代码 SRHP7
 • 订购号 5SGXEA5N3F45C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C4G

 • MM# 999XZP
 • 规格代码 SRHP9
 • 订购号 5SGXEA5N3F45C4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2LG

 • MM# 999Z6C
 • 规格代码 SRHU1
 • 订购号 5SGXEA5H3F35C2LG
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I4G

 • MM# 999XZT
 • 规格代码 SRHPB
 • 订购号 5SGXEA5N3F45I4G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40I2G

 • MM# 999XXM
 • 规格代码 SRHNG
 • 订购号 5SGXEA5N1F40I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C2G

 • MM# 999ZHV
 • 规格代码 SRJ0W
 • 订购号 5SGXMA5N3F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2G

 • MM# 999XWJ
 • 规格代码 SRHMN
 • 订购号 5SGXEA5H3F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3G

 • MM# 999Z7W
 • 规格代码 SRHV2
 • 订购号 5SGXEA5N2F45I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C1G

 • MM# 999ZG2
 • 规格代码 SRHZK
 • 订购号 5SGXMA5H2F35C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2G

 • MM# 999XZ4
 • 规格代码 SRHNU
 • 订购号 5SGXEA5H2F35I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C2G

 • MM# 999ZGX
 • 规格代码 SRJ06
 • 订购号 5SGXMA5N2F40C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I3G

 • MM# 999ZPV
 • 规格代码 SRJ5E
 • 订购号 5SGXMA5K2F40I3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C1G

 • MM# 999XRM
 • 规格代码 SRHKL
 • 订购号 5SGXEA5H2F35C1G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C3G

 • MM# 999ZJJ
 • 规格代码 SRJ1E
 • 订购号 5SGXMA5K3F40C3G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2G

 • MM# 999XWH
 • 规格代码 SRHMM
 • 订购号 5SGXEA5H2F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2G

 • MM# 999ZPC
 • 规格代码 SRJ52
 • 订购号 5SGXMA5H3F35C2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I2G

 • MM# 999XZ6
 • 规格代码 SRHNW
 • 订购号 5SGXEA5N2F40I2G
 • 步进 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

交易合规信息

 • ECCN 因产品不同而各有所异
 • CCATS 因产品不同而各有所异
 • US HTS 8542390001

PCN/MDDS 信息

SRJ5C

SRJ5E

SRJ5F

SRJ5G

SRHZP

SRHZN

SRHZM

SRHZL

SRHZK

SRJ5A

SRHZ8

SRJ52

SRHZ7

SRJ53

SRJ54

SRHZ6

SRHZ5

SRJ55

SRJ56

SRJ58

SRJ59

SRJ50

SRJ51

SRHZ9

SRHL9

SRHL7

SRHL5

SRHL4

SRHL3

SRHL2

SRHL1

SRHKM

SRHKL

SRJ5R

SRJ5S

SRJ5U

SRHZT

SRHZS

SRHZR

SRJ5J

SRJ5K

SRJ5M

SRJ5N

SRJ5P

SRJ5Q

SRJ1A

SRJ1B

SRJ1D

SRJ1E

SRHVL

SRHND

SRJ16

SRHVK

SRHNC

SRJ17

SRHVJ

SRJ18

SRJ0W

SRHVH

SRHVG

SRHV4

SRHUS

SRHMK

SRHMJ

SRHV3

SRJ0N

SRHUQ

SRHV2

SRHMH

SRJ0P

SRHMG

SRHV0

SRJ0Q

SRJ0R

SRHUN

SRHMF

SRHME

SRJ0S

SRHUM

SRHUL

SRHMD

SRHMS

SRHUZ

SRHUY

SRHMP

SRHUX

SRHMN

SRHUU

SRHMM

SRHML

SRHV5

SRHLX

SRHM8

SRHLW

SRJ0A

SRHLV

SRHM6

SRHLU

SRHLT

SRHM5

SRHM4

SRHLS

SRHMC

SRHUK

SRJ06

SRJ07

SRHMA

SRJ08

SRJ09

SRHTR

SRHTQ

SRHU2

SRHU1

SRK1P

SRK1Q

SRJ03

SRJ04

SRHM3

SRHLR

SRHM2

SRHM1

SRHU9

SRHM0

SRHU7

SRHU6

SRHU5

SRHTS

SRHP9

SRHP8

SRHP7

SRHPB

SRHP6

SRHP5

SRHP4

SRHP2

SRHP1

SRHP0

SRHNZ

SRHNY

SRHNX

SRHNW

SRHNV

SRHNU

SRHWG

SRHNL

SRHNK

SRHVQ

SRHNH

SRHVP

SRHNG

SRHNF

SRHVN

SRHVM

SRJ1F

SRHNT

SRJ1K

驱动程序和软件

最新驱动程序和软件

可供下载:
全部

名称

Technical Documentation