Intel® Z77 Express Chipset

规格

导出规格

基本要素

I/O 规格

封装规格

  • 封装大小 27mm x 27mm
  • 低卤素选项可用 参见 MDDS

英特尔® 平台保护技术

兼容产品

处理器

产品名称 状态 内核数 最大睿频频率 处理器基本频率 缓存 处理器显卡 建议的客户价格 比较
所有 |
Intel® Core™ i7-3770 Processor End of Life 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $272.00 - $305.00
Intel® Core™ i7-3770K Processor End of Life 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $332.00 - $342.00
Intel® Core™ i7-3770S Processor End of Life 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00 - $305.00
Intel® Core™ i7-3770T Processor Launched 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00
Intel® Core™ i5-3550 Processor End of Life 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00 - $213.00
Intel® Core™ i5-3550S Processor Launched 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $197.00
Intel® Core™ i5-3570 Processor End of Life 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $213.00
Intel® Core™ i5-3570K Processor End of Life 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $235.00
Intel® Core™ i5-3570S Processor End of Life 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
Intel® Core™ i5-3570T Processor Launched 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
Intel® Core™ i5-3450 Processor End of Life 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $195.00
Intel® Core™ i5-3450S Processor End of Life 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00 - $195.00
Intel® Core™ i5-3470 Processor Launched 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00 - $195.00
Intel® Core™ i5-3470S Processor Launched 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $195.00
Intel® Core™ i5-3470T Processor Launched 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00
Intel® Core™ i5-3475S Processor End of Life 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $201.00
Intel® Core™ i5-3330 Processor Launched 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3330S Processor End of Life 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00
Intel® Core™ i5-3340 Processor End of Life 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3340S Processor End of Life 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3350P Processor End of Life 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache None $177.00
Intel® Core™ i3-3210 Processor End of Life 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3220 Processor Launched 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $112.00 - $117.00
Intel® Core™ i3-3220T Processor Launched 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3225 Processor End of Life 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00
Intel® Core™ i3-3240 Processor Launched 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3240T Processor Launched 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3245 Processor End of Life 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00 - $144.00
Intel® Core™ i3-3250 Processor Launched 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3250T Processor Launched 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i7-2600 Processor Launched 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $261.00
Intel® Core™ i7-2600K Processor End of Life 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2600S Processor End of Life 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2500 Processor End of Life 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2500K Processor End of Life 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2500S Processor End of Life 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2500T Processor End of Life 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2550K Processor End of Life 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
Intel® Core™ i5-2400 Processor Launched 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $174.00
Intel® Core™ i5-2400S Processor End of Life 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2405S Processor End of Life 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2450P Processor End of Life 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
Intel® Core™ i5-2300 Processor End of Life 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $187.00
Intel® Core™ i5-2310 Processor End of Life 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2320 Processor End of Life 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $177.00
Intel® Core™ i5-2390T Processor End of Life 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2380P Processor End of Life 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
Intel® Core™ i3-2100 Processor End of Life 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $120.00
Intel® Core™ i3-2100T Processor End of Life 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $132.00
Intel® Core™ i3-2102 Processor End of Life 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i3-2120 Processor Launched 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $110.00 - $120.00
Intel® Core™ i3-2120T Processor End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $121.00
Intel® Core™ i3-2130 Processor End of Life 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $117.00
Intel® Core™ i3-2105 Processor End of Life 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00
Intel® Core™ i3-2125 Processor End of Life 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00 - $144.00
Intel® Pentium® Processor G2140 End of Life 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G2130 Launched 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G2120T End of Life 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Pentium® Processor G2120 Launched 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $65.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G2100T End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Pentium® Processor G2030T Launched 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G2030 Launched 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G2020T Launched 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G2020 End of Life 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G2010 End of Life 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G870 End of Life 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $82.00
Intel® Pentium® Processor G860T End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Pentium® Processor G860 End of Life 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Pentium® Processor G850 Launched 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $67.00 - $75.00
Intel® Pentium® Processor G840 End of Life 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Pentium® Processor G645T End of Life 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G645 End of Life 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G640T End of Life 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00 - $72.00
Intel® Pentium® Processor G640 End of Life 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G632 End of Life 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Pentium® Processor G630T End of Life 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Pentium® Processor G630 End of Life 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Pentium® Processor G622 End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Pentium® Processor G620T End of Life 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $70.00 - $77.00
Intel® Pentium® Processor G620 End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Intel® Celeron® Processor G1630 End of Life 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G1620T Launched 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1620 Launched 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Intel® Celeron® Processor G1610T Launched 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1610 Launched 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G555 End of Life 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G550T End of Life 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G550 End of Life 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G540T End of Life 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G540 Launched 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Intel® Celeron® Processor G530T End of Life 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G530 End of Life 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G470 Launched 1 2.00 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G465 End of Life 1 1.90 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G460 End of Life 1 1.80 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G440 End of Life 1 1.60 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i3-2115C Processor Launched 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache $293.00

订购与合规

订购和规格信息

Intel® BD82Z77 Platform Controller Hub

  • 规格代码 SLJC7
  • 订购代号 BD82Z77
  • 步骤 C1
  • RCP $48.00

贸易合规性信息

  • ECCN5A992CN3
  • CCATSG071701
  • US HTS8542310001

PCN/MDDS 信息

SLJC7

发行日期

首次推出产品的日期。

光刻

光刻是指用于生产集成电路的半导体技术,采用纳米 (nm) 为计算单位,可表示半导体上设计的功能的大小。

TDP

热设计功耗 (TDP) 以瓦特为单位,表示所有活动内核在英特尔定义的高复杂性工作负载下,以基本频率运行时消耗的平均功率。请参阅有关热功率解决方案要求的数据表。

建议的客户价格

建议客户价格 (RCP) 是英特尔产品的定价指南。价格适用于英特尔直接客户(通常表示购买数量为 1000 件),并且可以不经事先通知而随时更改。具体价格可能会因其它封装类型和发运数量而有所不同。如果批量销售,价格表示单一单元。列出 RCP 并不构成英特尔的正式报价。

提供嵌入式方案

可用嵌入式选项是指您可购买产品提供的扩展服务以将其用于智能系统和嵌入式解决方案。您可以在产品发行资格认证 (PRQ) 报告中找到产品认证和使用条件应用程序。请联系您的英特尔代表了解详情。

无冲突

“无冲突”表示“刚果民主共和国没有冲突”,其定义来自美国证券交易委员会制定的规则,表示产品不包含冲突矿物(锡、钽、钨和/或金),这类矿物会直接或间接地成为刚果民主共和国 (DRC) 或相邻国家(地区)的武装团体的资金来源,或为他们提供支持。

集成显卡

集成显卡能提供令人难以置信的视觉质量、更快的图形性能以及灵活的显示器选项,而不需要一个单独的显卡。

英特尔® 清晰视频技术

英特尔® 清晰视频技术是图像解码和处理技术套件,内置于集成处理器显卡中,可改善视频播放,带来清晰锐利的图像,更加自然、精准、生动的色彩,以及清晰、稳定的视频画面。

PCI 支持

PCI 支持是指对外围组件互连标准的支持类型

PCI Express 修订版

PCI Express 修订版是处理器支持版本。外围组件互联高速 (PCIe) 是一项适用于将硬件设备连接至计算机的高速串行计算机扩展总线标准。不同的 PCI Express 版本支持不同的数据率。

PCI Express 配置

PCI Express (PCIe) 配置是指可用于将 PCH PCIe 通道连接至 PCIe 设备的可用的 PCIe 通道配置。

PCI Express 通道数的最大值

PCI Express (PCIe) 通道包含两条差分信号通道(一条用于接收数据,另一条用于传输数据),它是 PCIe 总线的基本单元。PCI Express 通道数目是处理器支持的 PCI Express 通道总数目。

USB 修订版

USB(通用串行总线)是一项适用于将外围设备连接至计算机的行业标准连接技术。

SATA 端口总数

SATA(串行高级技术附件)是一项适用于将硬盘和光盘等存储设备连接至主板的高速连接标准。

集成局域网

集成局域网是指内置于系统主板的局域网端口的范围。

英特尔® 博锐技术

英特尔® 博锐™ 技术是一组安全可管理功能,集成到处理器中旨在解决 IT 安全的四个关键区域:1) 威胁管理,包括免受工具集、病毒以及恶意软件的保护 2) 识别和网站访问点保护 3) 个人和业务数据机密保护 4) PC 和工作站的远程和本地保护、整治和修复。

英特尔® 快速存储技术

英特尔® 快速存储技术为台式机和移动平台提供保护、性能和可扩展性。无论是使用一个还是多个硬盘,用户都能享受到更强的性能表现和更低的能耗。如果使用多个硬盘,在某个硬盘发生故障时用户可获得额外的保护,从而避免数据丢失。英特尔® 矩阵存储技术的继承者

可信执行技术

英特尔® Trusted Execution Technology 是一组针对英特尔® 处理器和芯片组的通用硬件扩展,可增强数字办公平台的安全性(如测量启动与保护执行)。此项技术实现这样一种环境:应用可以在其各自的空间中运行,而不受系统中所有其它软件的影响。

防盗技术

英特尔® 防盗技术可在笔记本电脑丢失或被盗的情况下帮助保护其安全。英特尔® 防盗技术需要从支持英特尔® 防盗技术的服务提供商订阅服务

PA

活动前:订单可能已收到,但是尚未定时间,尚未发运。

AC

活动:此特定部分处于活跃状态。

EN

停产:产品停产通知已经发布。

NO

最后订单输入日期之后无订单:用于停产产品。允许递送和退货。

OB

过时产品:有库存。将不再有货供应。

RP

过期价格:此特定部件已经不再生产或销售,已无库存。

RT

过期:此特定部件已经不再生产或销售,已无库存。

NI

未实施:无订单、提问、报价、递送、退货或发运。

QR

质量/可靠性保持。

RS

重新计划。

提供反馈

我们的目标是使 ARK 工具家族成为您的一个有价值的资源。请在此处提交您的意见、问题或建议。您将在两个工作日内收到一份回复。

您是否觉得此网站上的信息很有用?

您的个人信息将仅用于对此查询作出回应。您的姓名和电子邮件地址将不会添加到任何邮寄列表中;您也不会在未经请求的情况下收到来自英特尔公司的电子邮件。单击“提交”即确认您接受英特尔的使用条款,并了解英特尔的隐私策略。