Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Launched Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Launched Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-990X Extreme Edition End of Interactive Support Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-980X Extreme Edition End of Interactive Support Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition End of Interactive Support Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition End of Interactive Support Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $990.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940XM Extreme Edition End of Interactive Support Q3'10 4 3.33 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920XM Extreme Edition End of Interactive Support Q3'09 4 3.20 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9100 End of Interactive Support Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9000 End of Interactive Support Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7900 End of Interactive Support Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7800 End of Interactive Support Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 End of Interactive Support Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9775 End of Interactive Support Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9770 End of Interactive Support Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 End of Interactive Support Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9300 End of Interactive Support Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6850 End of Interactive Support Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6800 End of Interactive Support Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 End of Interactive Support Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $332.00 - $342.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $272.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00 - $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $335.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $363.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $335.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $306.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $280.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $197.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 End of Life Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00 - $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S End of Life Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $201.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $266.00 - $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $266.00 - $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P End of Life Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache None $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S End of Life Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 End of Life Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S End of Life Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 Launched Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Launched Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 End of Life Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00 - $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Launched Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Launched Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 End of Life Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Launched Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Launched Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $112.00 - $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $221.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 End of Life Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $199.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3115C Launched Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 $293.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM Launched Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2820QM Launched Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $570.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2760QM Launched Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2720QM Launched Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2715QE Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $295.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2710QE Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $295.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2700K End of Life Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M Launched Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2670QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2675QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2657M Launched Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2655LE Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $306.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2649M Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2640M Launched Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2637M Launched Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2635QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2630QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2629M Launched Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2620M Launched Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2617M Launched Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2610UE Launched Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $280.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S End of Life Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K End of Life Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600 Launched Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $261.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2557M Launched Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2550K End of Life Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2540M Launched Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2537M Launched Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2520M Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2515E Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2510E Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $236.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T End of Life Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500 End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2467M Launched Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450P End of Life Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450M Launched Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2435M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2430M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2410M Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S End of Life Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S End of Life Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400 Launched Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $174.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T End of Life Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2380P End of Life Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320 End of Life Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310 End of Life Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2300 End of Life Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2377M Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2375M Launched Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2370M Launched Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2367M Launched Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2365M Launched Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2357M Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2350M Launched Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2348M Launched Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2340UE Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $209.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330M Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330E Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2328M Launched Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2312M Launched Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310M Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310E Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130 End of Life Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125 End of Life Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00 - $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T End of Life Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $121.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120 Launched Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $110.00 - $120.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2115C Launched Q2'12 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache $293.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105 End of Life Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102 End of Life Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T End of Life Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $132.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100 End of Life Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $120.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920 End of Interactive Support Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-860 End of Interactive Support Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $257.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-820QM End of Interactive Support Q3'09 4 3.06 GHz 1.73 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-720QM End of Interactive Support Q3'09 4 2.80 GHz 1.60 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-610E End of Interactive Support Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $232.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-680 End of Interactive Support Q2'10 2 3.86 GHz 3.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-480M End of Interactive Support Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-560 End of Interactive Support Q3'10 2 3.33 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-390M End of Interactive Support Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-980 End of Interactive Support Q2'11 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-970 End of Interactive Support Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-960
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-950
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-930
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-880
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-875K
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-870S
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-870
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-860S
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-840QM
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-740QM
Bộ xử lý Intel® Core™i7-680UM
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UM
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UE
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660LM
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640UM
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-640M
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640LM
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UM
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UE
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-620M
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LM
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LE
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-760
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-750S
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-750
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-670
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-661
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-660
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-655K
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-650
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-580M
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560UM
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560M
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540UM
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540M
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520UM
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520M
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520E
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-470UM
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-460M
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-450M
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430UM
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430M
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-550
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-540
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380UM
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380M
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-370M
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-350M
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330UM
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330M
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330E
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550S
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505S
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9100
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9000
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400S
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200S
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6540
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7200
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2400
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2300
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8800
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7570
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7550
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7450
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7370
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7350
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9380
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9900
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9800
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9550
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7800
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8100
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7250
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7200
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7100
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6670
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5870
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5800
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5750
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5670
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5550
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5470
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5450
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5270
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5250
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5200
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2600
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2500
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2450
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2400
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2350
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300E
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2250
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2050
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7700
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2500
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2400
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3300
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3500
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2200
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2100
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1500
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1400
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1300
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1400
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1350
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1300
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1250
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo SU3500

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.