Legacy Intel® Core™2 Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Core™2 Duo Processor E4300 End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E4400 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E4500 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E4600 End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E4700 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6300 End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6320 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6400 End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6420 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6540 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6550 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6600 End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6700 End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6750 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E6850 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7200 End of Interactive Support Q2'08 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7300 End of Interactive Support Q3'08 $117.00 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7400 End of Interactive Support Q1'08 $110.00 - $125.00 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7500 End of Interactive Support Q1'09 $125.00 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7600 End of Interactive Support Q2'09 $147.00 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8600 End of Interactive Support Q3'08 $285.00 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8500 End of Interactive Support Q1'08 $200.00 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8400 End of Interactive Support Q1'08 $149.00 - $179.00 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8300 End of Interactive Support Q2'08 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8200 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8190 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 65 W
Intel® Core™2 Extreme Processor QX6700 End of Interactive Support Q4'06 N/A 4 130 W
Intel® Core™2 Extreme Processor QX6800 End of Interactive Support Q2'07 N/A 4 130 W
Intel® Core™2 Extreme Processor QX6850 End of Interactive Support Q3'07 N/A 4 130 W
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650 End of Interactive Support Q4'07 N/A 4 130 W
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9770 End of Interactive Support Q1'08 N/A 4 136 W
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9775 End of Interactive Support Q1'08 N/A 4 150 W
Intel® Core™2 Extreme Processor X6800 End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 75 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q6600 End of Interactive Support Q1'07 N/A 4 105 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q6700 End of Interactive Support Q3'07 N/A 4 105 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q8200 End of Interactive Support Q3'08 $179.00 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q8200S End of Interactive Support Q1'09 $232.00 4 65 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q8300 End of Interactive Support Q4'08 $179.00 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q8400 End of Interactive Support Q2'09 $179.00 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q8400S End of Interactive Support Q2'09 $232.00 4 65 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9300 End of Interactive Support Q1'08 $200.00 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9400 End of Interactive Support Q3'08 $180.00 - $200.00 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9400S End of Interactive Support Q1'09 $254.00 4 65 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9450 End of Interactive Support Q1'08 N/A 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9500 End of Interactive Support N/A 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9505 End of Interactive Support Q3'09 $234.00 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9505S End of Interactive Support Q3'09 N/A 4 65 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9550 End of Interactive Support Q1'08 $287.00 4 95 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9550S End of Interactive Support Q1'09 $340.00 4 65 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9650 End of Interactive Support Q3'08 $339.00 4 95 W
Intel® Core™2 Duo Processor L7200 End of Interactive Support Q1'07 N/A 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor L7300 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor L7400 End of Life Q3'06 $241.00 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor L7500 End of Life Q3'06 N/A 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor L7700 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor P7450 End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P7370 End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P7350 End of Interactive Support Q3'08 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P7550 End of Interactive Support Q3'09 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P7570 End of Interactive Support Q3'09 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P8400 Launched Q3'08 $199.00 - $211.00 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P8600 End of Interactive Support Q3'08 $211.00 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P8700 End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P8800 End of Interactive Support Q2'09 $253.00 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P9500 End of Interactive Support Q3'08 $364.00 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P9600 End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor P9700 End of Interactive Support Q2'09 N/A 2 28 W
Intel® Core™2 Duo Processor SL9300 End of Interactive Support Q3'08 N/A 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor SL9380 Launched Q3'08 $247.00 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor SL9400 Launched Q3'08 $247.00 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor SL9600 End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 17 W
Intel® Core™2 Duo Processor SP9300 Launched Q3'08 $247.00 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor SP9400 End of Interactive Support Q3'08 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor SP9600 End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 25 W
Intel® Core™2 Duo Processor SU9300 Launched Q3'08 $245.00 2 10 W
Intel® Core™2 Duo Processor SU9400 End of Interactive Support Q3'08 N/A 2 10 W
Intel® Core™2 Duo Processor SU9600 End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 10 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5870 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5800 End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5750 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5670 End of Interactive Support Q2'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5600 End of Interactive Support N/A 2 34 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5550 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5500 End of Interactive Support N/A 2 34 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5470 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5450 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5300 End of Interactive Support N/A 2 34 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5270 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5250 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T5200 End of Interactive Support N/A 2 34 W
Intel® Core™2 Duo Processor T6400 End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T6500 End of Interactive Support Q2'09 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T6600 End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T6670 End of Interactive Support Q3'09 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7800 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7700 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7600 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 34 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7500 End of Life Q3'06 $213.00 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7400 End of Life Q3'06 N/A 2 34 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7300 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7250 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7200 End of Interactive Support N/A 2 34 W
Intel® Core™2 Duo Processor T7100 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T8300 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T8100 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T9800 End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T9600 End of Interactive Support Q3'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T9550 End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T9500 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T9400 Launched Q3'08 $250.00 - $331.00 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T9300 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor T9900 End of Interactive Support Q2'09 N/A 2 35 W
Intel® Core™2 Duo Processor U7500 Launched Q3'06 $241.00 2 10 W
Intel® Core™2 Duo Processor U7500 End of Life Q3'06 $241.00 2 10 W
Intel® Core™2 Duo Processor U7600 End of Interactive Support N/A 2 10 W
Intel® Core™2 Duo Processor U7600 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 10 W
Intel® Core™2 Duo Processor U7700 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 10 W
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9300 End of Interactive Support Q3'08 N/A 4 45 W
Intel® Core™2 Extreme Processor X7800 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 44 W
Intel® Core™2 Extreme Processor X7900 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 44 W
Intel® Core™2 Extreme Processor X9000 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 44 W
Intel® Core™2 Extreme Processor X9100 End of Interactive Support Q3'08 N/A 2 44 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9000 End of Interactive Support Q1'09 $364.00 4 45 W
Intel® Core™2 Quad Processor Q9100 End of Interactive Support Q3'08 N/A 4 45 W
Intel® Core™2 Solo Processor ULV SU3300 End of Interactive Support Q3'08 N/A 1 5,5 W
Intel® Core™2 Solo Processor ULV SU3500 End of Interactive Support Q2'09 N/A 1 5,5 W
Intel® Core™2 Solo Processor SU3500 End of Interactive Support Q2'09 N/A 1 5,5 W
Intel® Core™2 Solo Processor U2100 End of Interactive Support Q3'07 N/A 1 5,5 W
Intel® Core™2 Solo Processor U2200 End of Interactive Support Q3'07 N/A 1 5,5 W

Công cụ Tìm kiếm Tiên tiến

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Mọi thông tin được cung cấp có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Intel có thể thay đổi vòng đời sản xuất, thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Thông tin được cung cấp ở đây là "nguyên trạng" và Intel không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào liên quan đến độ chính xác của thông tin cũng như các tính năng của sản phẩm, tình trạng có sẵn, tính năng hoặc sự tương thích của sản phẩm được liệt kê. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hệ thống để biết thêm thông tin về các sản phẩm hoặc hệ thống cụ thể.

Các SKU “được thông báo” hiện chưa có. Vui lòng tham khảo ngày tung ra thị trường để biết sự sẵn có của thị trường.

Giá đề xuất cho khách hàng (“RCP”) là hướng dẫn định giá dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Không bao gồm thuế và phí vận chuyển, v.v.. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng và sắp xếp khuyến mãi đặc biệt có thể áp dụng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel. Vui lòng làm việc với đại diện Intel phù hợp để lấy báo giá chính thức.

Hệ thống và TDP Tối đa dựa trên các tình huống xấu nhất. TDP thực tế có thể thấp hơn nếu không phải tất cả các I/O dành cho chipset đều được sử dụng.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.