Intel® Celeron® Processor

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics $95.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P1053 Launched Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 $153.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500 End of Interactive Support Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $68.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600 End of Interactive Support Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 $58.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 220 End of Interactive Support Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 1 1.66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100 End of Interactive Support Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 $62.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 585 End of Interactive Support Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722 End of Interactive Support Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 $161.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763 End of Interactive Support Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 266 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400 End of Interactive Support Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 520 End of Interactive Support Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 End of Interactive Support Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 End of Interactive Support Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 310 End of Interactive Support 1 1.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 410 End of Interactive Support 1 1.46 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300 End of Interactive Support Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Launched Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505 End of Interactive Support Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $68.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 End of Life Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,83 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'07 1 1.83 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 575 End of Interactive Support Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723 End of Interactive Support Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 $87.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925 Launched Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405 End of Interactive Support Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $105.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,06 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 450 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 End of Interactive Support Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 End of Interactive Support Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 End of Interactive Support Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 320 End of Interactive Support Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 420 End of Interactive Support 1 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 333 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 333 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 End of Interactive Support Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 725C Launched Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 $90.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 End of Life Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 366 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300 End of Interactive Support Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 End of Interactive Support Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743 End of Interactive Support Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 570 End of Interactive Support Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600 End of Interactive Support Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600 End of Interactive Support Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $134.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.13 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 End of Interactive Support Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J End of Interactive Support Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 330 End of Interactive Support 1 1.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 430 End of Interactive Support 1 1.73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.10 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 1.70 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 End of Interactive Support Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 End of Interactive Support Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 560 End of Interactive Support Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200 End of Interactive Support Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 215 End of Interactive Support 1 1.33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1600 End of Interactive Support Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877 Launched Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720 Launched Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460 End of Life Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 550 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 550 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 End of Interactive Support Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 340 End of Interactive Support 1 1.50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440 End of Interactive Support Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.10 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.80 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 End of Interactive Support Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB SmartCache $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500 End of Interactive Support Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 End of Life Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1700 End of Interactive Support Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840 Launched Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics $86.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 End of Life Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 433 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.70 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 550 End of Interactive Support Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 End of Interactive Support Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 350 End of Interactive Support 1 1.30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 450 End of Interactive Support 1 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 End of Interactive Support Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB SmartCache $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830 Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450 End of Interactive Support Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 523 End of Interactive Support Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T End of Life Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 466 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.33 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 650 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 540 End of Interactive Support Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J End of Interactive Support Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 360 End of Interactive Support 1 1.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423 End of Interactive Support Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 $85.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.30 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.00 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 End of Interactive Support Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820 Launched Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $111.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 End of Life Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 733 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 443 End of Interactive Support 1 1.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J End of Interactive Support Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370 End of Interactive Support Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.10 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 533 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 533 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815 Launched Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847 Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics $134.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T End of Life Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 750 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 733 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 End of Interactive Support Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 380 End of Interactive Support 1 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,20 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.20 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 566 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 573 End of Interactive Support Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E Launched Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E Launched Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $89.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Launched Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 End of Interactive Support Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 390 End of Interactive Support 1 1.70 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,30 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.30 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Launched Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics $98.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810 Launched Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T End of Life Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.50 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 850 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J End of Interactive Support Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 333 End of Interactive Support 1 900 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.40 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 633 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 633 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807 Launched Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800 Launched Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 End of Life Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 866 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 866 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J End of Interactive Support Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 353 End of Interactive Support 1 900 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,50 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.50 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 667 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 667 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 331 End of Interactive Support 1 2.66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373 End of Interactive Support Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,60 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.60 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 950 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 950 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 933 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 933 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 End of Interactive Support Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 383 End of Interactive Support 1 1.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.70 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J End of Interactive Support Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.80 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 766 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 766 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 650 MHz 256 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J End of Interactive Support Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 466 MHz 128 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 336 End of Interactive Support 1 2.80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 End of Interactive Support Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J End of Interactive Support Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 End of Interactive Support Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 End of Interactive Support Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J End of Interactive Support Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 346 End of Interactive Support 1 3.06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 347 End of Interactive Support Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 End of Interactive Support Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J End of Interactive Support Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 End of Interactive Support Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 352 End of Interactive Support Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 End of Interactive Support Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 356 End of Interactive Support Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 360 End of Interactive Support Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 365 End of Interactive Support Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.