Legacy Intel® Celeron® Processor

Legacy Intel® Celeron® Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Celeron® D Processor 310 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 315 End of Interactive Support Q3'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 315/315J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 320 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 325 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 325/325J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 325J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 326 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 330 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 330/330J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 330J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 331 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 335 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 335/335J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 335J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 336 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 340 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 340J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 341 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 345 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 345J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 346 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 347 End of Interactive Support Q4'06 1 N/A 86 W
Intel® Celeron® D Processor 350 End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 350/350J End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 351 End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 352 End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 86 W
Intel® Celeron® D Processor 355 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 356 End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 86 W
Intel® Celeron® D Processor 360 End of Interactive Support Q4'06 1 N/A 65 W
Intel® Celeron® D Processor 365 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 65 W
Intel® Celeron® Processor 220 End of Interactive Support Q4'07 1 N/A 19 W
Intel® Celeron® Processor 420 End of Interactive Support Q2'07 1 N/A 35 W
Intel® Celeron® Processor 430 End of Interactive Support Q2'07 1 $37.00 35 W
Intel® Celeron® Processor 440 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 35 W
Intel® Celeron® Processor 450 End of Interactive Support Q3'08 1 N/A 35 W
Intel® Celeron® Processor E3200 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
Intel® Celeron® Processor E3300 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
Intel® Celeron® Processor E3400 End of Interactive Support Q1'10 2 $42.00 65 W
Intel® Celeron® Processor E3500 End of Interactive Support Q3'10 2 $52.00 65 W
Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29 W
Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,8 W
Intel® Celeron® Processor 1.10 GHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 33 W
Intel® Celeron® Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28,9 W
Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32,1 W
Intel® Celeron® Processor 1.30 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 33,4 W
Intel® Celeron® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,8 W
Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 25,7 W
Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 26,7 W
Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,8 W
Intel® Celeron® Processor 950 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28 W
Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 63,5 W
Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 52,8 W
Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 55,5 W
Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 57,1 W
Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 58,3 W
Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59,8 W
Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 61 W
Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 62,6 W
Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,8 W
Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W
Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 N/A 17,8 W
Intel® Celeron® Processor 333 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,7 W
Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 N/A 21,7 W
Intel® Celeron® Processor 400 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,7 W
Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 1 N/A 24,1 W
Intel® Celeron® Processor 500 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® Processor 533 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28,3 W
Intel® Celeron® Processor 566 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 19,2 W
Intel® Celeron® Processor 600 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,8 W
Intel® Celeron® Processor 633 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16,5 W
Intel® Celeron® Processor 667 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17,5 W
Intel® Celeron® Processor 700 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18,3 W
Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 23,6 W
Intel® Celeron® Processor 766 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20 W
Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Celeron® Processor 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16,59 W
Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18,48 W
Intel® Celeron® Processor 1.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® Processor 1.83 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® M Processor 310 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Celeron® M Processor 320 Launched Q2'03 1 N/A 24,5 W
Intel® Celeron® M Processor 330 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Celeron® M Processor 340 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Celeron® M Processor 350 End of Life 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor 360 End of Life 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor 370 Launched Q2'04 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor 380 End of Life 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor 390 End of Life 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 333 End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 353 End of Life 1 N/A 5 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 373 Launched Q2'04 1 N/A 5,5 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 383 End of Life 1 N/A 5,5 W
Intel® Celeron® M Processor 410 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® M Processor 420 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® M Processor 430 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® M Processor 440 Launched Q1'06 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® M Processor 450 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 423 Launched Q1'06 1 N/A 5,5 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 443 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Intel® Celeron® M Processor 520 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 30 W
Intel® Celeron® M Processor 530 End of Life Q3'06 1 N/A 30 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 523 End of Interactive Support Q3'07 1 N/A 5,5 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 722 Launched Q3'08 1 $161.00 5,5 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 723 Launched Q3'08 1 $87.00 10 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 743 End of Interactive Support Q3'09 1 N/A 10 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 800 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 N/A 7 W
Intel® Celeron® M Processor 215 Launched 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® Processor 585 End of Interactive Support Q3'08 1 N/A 31 W
Intel® Celeron® Processor 575 End of Life Q3'06 1 N/A 31 W
Intel® Celeron® Processor 570 End of Interactive Support Q2'08 1 N/A 31 W
Intel® Celeron® Processor 560 End of Interactive Support Q1'08 1 N/A 31 W
Intel® Celeron® Processor 550 End of Life Q3'06 1 N/A 31 W
Intel® Celeron® Processor 540 End of Interactive Support Q3'07 1 N/A 30 W
Intel® Celeron® Processor 530 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 27 W
Intel® Celeron® Processor ULV 573 End of Life Q3'06 1 N/A 10 W
Intel® Celeron® Processor P4500 Launched Q1'10 2 $68.00 35 W
Intel® Celeron® Processor P4505 Launched Q1'10 2 $68.00 35 W
Intel® Celeron® Processor P4600 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
Intel® Celeron® Processor SU2300 End of Interactive Support Q3'09 2 N/A 10 W
Intel® Celeron® Processor T1600 End of Interactive Support Q4'08 2 N/A 35 W
Intel® Celeron® Processor T1700 End of Interactive Support Q4'08 2 N/A 35 W
Intel® Celeron® Processor T3100 Launched Q3'08 2 $62.00 35 W
Intel® Celeron® Processor T3300 End of Interactive Support Q1'10 2 N/A 35 W
Intel® Celeron® Processor T3500 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
Intel® Celeron® Processor U3400 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 18 W
Intel® Celeron® Processor U3405 Launched Q1'10 2 $105.00 18 W
Intel® Celeron® Processor U3600 End of Interactive Support Q1'11 2 $134.00 18 W
Intel® Celeron® Processor ULV 763 End of Interactive Support Q1'11 1 N/A 10 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 450 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched 1 N/A 15,5 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 500 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Mobile Intel® Celeron® Processor 550 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Mobile Intel® Celeron® Processor 600 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched 1 N/A 13 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 650 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 14 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 700 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 750 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,8 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched 1 N/A 17,6 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched 1 N/A 18,8 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched 1 N/A 24 W
Mobile Intel® Celeron® Processor LV 400 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 6,5 W
Mobile Intel® Celeron® Processor LV 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Launched Q4'01 1 N/A 8,3 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched 1 N/A 22 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.06 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched 1 N/A 23,2 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched 1 N/A 23,8 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched 1 N/A 24,4 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched 1 N/A 19 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,6 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched 1 N/A
Mobile Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 866 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB Launched 1 N/A 23,3 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 933 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB Launched 1 N/A 20,6 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 N/A 20,8 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 N/A 35 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 N/A 35 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 266 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9,8 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11,8 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,1 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 400 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,8 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,4 W
Mobile Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,7 W
Intel® Celeron® Processor P1053 Launched Q1'10 1 $153.00 30 W

Công cụ Tìm kiếm Tiên tiến

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.