Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Legacy Intel® Pentium® Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 505
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 505/505J
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 506
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 511
(1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 511
(1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 515/515J
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 516
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 519J
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 519K
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80E GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530/530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540/540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 541 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550/550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560/560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 561 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 570J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 571 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 620 supporting HT Technology
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 110,7 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.73 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 115 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92,1 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 102,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 4.00 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.30 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 51,6 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 54,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 57,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 38 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 64 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.90 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 71,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 54,3 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 57,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.26 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.53 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61,5 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80A GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 805
(2M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 $93.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 820
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 $74.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 830
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 $316.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 840
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 $423.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 915
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 $74.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 920
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 925
(4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 $74.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 930
(4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $178.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 935
(4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'07 $84.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 940
(4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $183.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 945
(4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 $163.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 950
(4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $224.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 960
(4M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 $316.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 920
(4M Cache, 2.8 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 350 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,5 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,3 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,1 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 233 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,8 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,8 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,5 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,6 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 29 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 33 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 19,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 18,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 22,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 29 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,9 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,9 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,7 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 22,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 26,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,3 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 150 MHz, 256K Cache, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31,7 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 180 MHz, 256K Cache, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31,7 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 166 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 1M Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 44 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 37,9 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2140
(1M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2160
(1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2180
(1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2200
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2220
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5200
(2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'08 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 $62.00 - $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5400
(2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'09 $67.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5500
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'10 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5700
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'10 $64.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5800
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'10 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6300
(2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'09 $77.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q1'08 $68.00 - $75.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500K
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6600
(2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q1'10 $75.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6700
(2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6800
(2M Cache, 3.33 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q3'10 $93.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 840
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 955
(4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $999.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 965
(4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $999.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor G6951
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'11 N/A 2 73 W
So sánh Intel® Pentium® Processor G6950
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $77.00 - $96.00 2 73 W
So sánh Intel® Pentium® Processor G6960
(3M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 73 W
So sánh Intel® Pentium® Processor 100 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor 75 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor 120 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor 150 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor 90 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 133 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 150 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 166 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 200 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,7 W
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 233 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17 W
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® M Processor 705
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 715
(2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 725
(2M Cache, 1.60A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 730
(2M Cache, 1.60B GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 735
(2M Cache, 1.70A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 740
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 745
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 745A
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 21 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 750
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 755
(2M Cache, 2.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 760
(2M Cache, 2.00A GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 765
(2M Cache, 2.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 770
(2M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 780
(2M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 718
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 738
(2M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 758
(2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 778
(2M Cache, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 713
(1M Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 723
(2M Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 733/733J
(2M Cache, 1.10A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 753
(2M Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 773
(2M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® Processor P6000
(3M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor P6100
(3M Cache, 2.00 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor P6200
(3M Cache, 2.13 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor P6300
(3M Cache, 2.27 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2060
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2080
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2130
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2310
(1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2330
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2370
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2390
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T3200
(1M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB) Socket P
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T3400
(1M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB) Socket P
End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T4200
(1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T4300
(1M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T4500
(1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T4400
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) Socket P
End of Interactive Support Q4'09 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor U5400
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W
So sánh Intel® Pentium® Processor U5600
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 18 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 518 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 532 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 538 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 548 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 552 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.30 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.90 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 26,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 70 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 76 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 233 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10,3 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10,3 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 366 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 400 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M ULV 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.20 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.33 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 866 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor LV 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 400 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 5,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.40 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 30,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28,7 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 11,61 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 10,63 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® M Processor 705
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 715
(2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 725
(2M Cache, 1.60A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 730
(2M Cache, 1.60B GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 735
(2M Cache, 1.70A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 740
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 745
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 745A
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 21 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 750
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 755
(2M Cache, 2.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 760
(2M Cache, 2.00A GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 765
(2M Cache, 2.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 770
(2M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 780
(2M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 718
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 738
(2M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 758
(2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 778
(2M Cache, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 713
(1M Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 723
(2M Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 733/733J
(2M Cache, 1.10A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 753
(2M Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 773
(2M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® Processor P6000
(3M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor P6100
(3M Cache, 2.00 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor P6200
(3M Cache, 2.13 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor P6300
(3M Cache, 2.27 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2060
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2080
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2130
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2310
(1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2330
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2370
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T2390
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T3200
(1M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB) Socket P
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T3400
(1M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB) Socket P
End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T4200
(1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T4300
(1M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T4500
(1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor T4400
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) Socket P
End of Interactive Support Q4'09 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Pentium® Processor U5400
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W
So sánh Intel® Pentium® Processor U5600
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 18 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 518 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 532 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 538 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 548 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 552 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.30 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.90 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 26,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 70 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 76 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 233 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10,3 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10,3 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 366 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 400 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M ULV 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.20 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.33 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 866 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor LV 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 400 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 5,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,8 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 505
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 505/505J
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 506
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 511
(1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 511
(1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 515/515J
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 516
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 519J
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 519K
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80E GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530/530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540/540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 541 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550/550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560/560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 561 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 570J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 571 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 620 supporting HT Technology
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 110,7 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.73 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 115 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92,1 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 102,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 4.00 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.30 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 51,6 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 54,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 57,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 38 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 64 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.90 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 71,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 54,3 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 57,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.26 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.53 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61,5 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80A GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 805
(2M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 $93.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 820
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 $74.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 830
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 $316.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 840
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 $423.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 915
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 $74.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 920
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 925
(4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 $74.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 930
(4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $178.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 935
(4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'07 $84.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 940
(4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $183.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 945
(4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 $163.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 950
(4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $224.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 960
(4M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 $316.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 920
(4M Cache, 2.8 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 N/A 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 350 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,5 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,3 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,1 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 233 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,8 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,8 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,5 W
So sánh Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,6 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 29 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 33 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 19,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 18,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 22,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 29 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,9 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,9 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,7 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 22,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 26,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,3 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 150 MHz, 256K Cache, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31,7 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 180 MHz, 256K Cache, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31,7 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 166 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 1M Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 44 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 37,9 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2140
(1M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2160
(1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2180
(1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2200
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2220
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5200
(2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'08 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 $62.00 - $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5400
(2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'09 $67.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5500
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'10 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5700
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'10 $64.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5800
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'10 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6300
(2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'09 $77.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q1'08 $68.00 - $75.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500K
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6600
(2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q1'10 $75.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6700
(2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6800
(2M Cache, 3.33 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q3'10 $93.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 840
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 955
(4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $999.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 965
(4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 $999.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor G6951
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'11 N/A 2 73 W
So sánh Intel® Pentium® Processor G6950
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $77.00 - $96.00 2 73 W
So sánh Intel® Pentium® Processor G6960
(3M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 73 W
So sánh Intel® Pentium® Processor 100 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor 75 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor 120 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor 150 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor 90 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 133 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 150 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 166 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 200 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,7 W
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 233 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17 W
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.40 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 30,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28,7 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 11,61 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 10,63 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 505
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 505/505J
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 506
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 511
(1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 511
(1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 515/515J
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 516
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 519J
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 519K
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80E GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 38 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 54,3 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 29 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 33 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 19,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 18,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 22,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 29 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,9 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,9 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 22,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 26,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,3 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2160
(1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 $62.00 - $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
End of Interactive Support Q1'08 $68.00 - $75.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor G6950
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $77.00 - $96.00 2 73 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 745
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 760
(2M Cache, 2.00A GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 738
(2M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 12 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M ULV 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.20 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.33 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 866 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor LV 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 400 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 5,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.40 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 30,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28,7 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 11,61 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 10,63 W