Legacy Intel® Pentium® Processor

Legacy Intel® Pentium® Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Pentium® 4 Processor 505 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 505/505J End of Interactive Support Q1'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 506 End of Interactive Support Q2'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 511 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 511 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 515/515J End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 516 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 519J End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 519K End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520/520J supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 530/530J supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 530J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 540/540J supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 540J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 541 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 550 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 550/550J supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 550J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 560/560J supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 560J supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 561 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 570J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 571 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 620 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 86 W
Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 86 W
Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'05 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'06 1 $81.00 86 W
Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'05 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 86 W
Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'05 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 81,9 W
Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 110,7 W
Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.73 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 115 W
Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92,1 W
Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 102,9 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 81,8 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,2 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 69 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 69,7 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 81,9 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 103 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 82 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 103 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 103 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 103 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 65 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 4.00 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® 4 Processor 1.30 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 51,6 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 54,7 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 57,8 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 38 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 64 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,7 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,1 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.90 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 69,2 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 71,8 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 54,3 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 57,1 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 59,8 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 61 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 62,6 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.26 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 58 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 59,8 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.53 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61,5 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 68,4 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80A GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 103 W
Intel® Pentium® D Processor 805 End of Interactive Support Q1'05 2 $93.00 95 W
Intel® Pentium® D Processor 820 End of Interactive Support Q2'05 2 $74.00 95 W
Intel® Pentium® D Processor 830 End of Interactive Support Q2'05 2 $316.00 130 W
Intel® Pentium® D Processor 840 End of Interactive Support Q2'05 2 $423.00 130 W
Intel® Pentium® D Processor 915 End of Interactive Support Q3'06 2 $74.00 95 W
Intel® Pentium® D Processor 920 End of Interactive Support Q1'06 2 N/A 95 W
Intel® Pentium® D Processor 925 End of Interactive Support Q3'06 2 $74.00 95 W
Intel® Pentium® D Processor 930 End of Interactive Support Q1'06 2 $178.00 95 W
Intel® Pentium® D Processor 935 End of Interactive Support Q1'07 2 $84.00 95 W
Intel® Pentium® D Processor 940 End of Interactive Support Q1'06 2 $183.00 130 W
Intel® Pentium® D Processor 945 End of Interactive Support Q3'06 2 $163.00 95 W
Intel® Pentium® D Processor 950 End of Interactive Support Q1'06 2 $224.00 130 W
Intel® Pentium® D Processor 960 End of Interactive Support Q2'06 2 $316.00 130 W
Intel® Pentium® D Processor 920 End of Interactive Support Q1'06 2 N/A 95 W
Intel® Pentium® II Processor 350 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,5 W
Intel® Pentium® II Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,3 W
Intel® Pentium® II Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,1 W
Intel® Pentium® II Processor 233 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,8 W
Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16,8 W
Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,5 W
Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,6 W
Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 29 W
Intel® Pentium® III Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 33 W
Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,3 W
Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,2 W
Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28 W
Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 14,5 W
Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30,8 W
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 19,5 W
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,5 W
Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17 W
Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 18,3 W
Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,5 W
Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 22,5 W
Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,2 W
Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 29 W
Intel® Pentium® III Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,1 W
Intel® Pentium® III Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,9 W
Intel® Pentium® III Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,9 W
Intel® Pentium® III Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 31,2 W
Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 14 W
Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,7 W
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,8 W
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,5 W
Intel® Pentium® III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17,5 W
Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 22,8 W
Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Intel® Pentium® III Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 26,1 W
Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,3 W
Intel® Pentium® Pro Processor 150 MHz, 256K Cache, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 31,7 W
Intel® Pentium® Pro Processor 180 MHz, 256K Cache, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 31,7 W
Intel® Pentium® Pro Processor 166 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 1M Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 44 W
Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 37,9 W
Intel® Pentium® Processor E2140 End of Interactive Support Q2'07 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E2160 End of Interactive Support Q3'06 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E2180 End of Interactive Support Q3'07 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E2200 End of Interactive Support Q4'07 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E2220 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E5200 End of Interactive Support Q3'08 2 $72.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5300 End of Interactive Support Q1'08 2 $62.00 - $72.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5400 End of Interactive Support Q1'09 2 $67.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5500 End of Interactive Support Q2'10 2 $72.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5700 End of Interactive Support Q3'10 2 $64.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5800 End of Interactive Support Q4'10 2 $72.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E6300 End of Interactive Support Q2'09 2 $77.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E6500 End of Interactive Support Q1'08 2 $68.00 - $75.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E6500K End of Interactive Support Q3'09 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E6600 End of Interactive Support Q1'10 2 $75.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E6700 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E6800 End of Interactive Support Q3'10 2 $93.00 65 W
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 840 End of Interactive Support Q2'05 2 N/A 130 W
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 955 End of Interactive Support Q1'06 2 $999.00 130 W
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 965 End of Interactive Support Q1'06 2 $999.00 130 W
Intel® Pentium® Processor G6951 End of Interactive Support Q3'11 2 N/A 73 W
Intel® Pentium® Processor G6950 End of Interactive Support Q1'10 2 $77.00 - $96.00 73 W
Intel® Pentium® Processor G6960 End of Interactive Support Q1'11 2 N/A 73 W
Intel® Pentium® Processor 100 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® Processor 75 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® Processor 120 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® Processor 150 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® Processor 90 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 133 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 150 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 166 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,1 W
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 200 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,7 W
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 233 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17 W
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® M Processor 705 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Pentium® M Processor 715 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 725 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 730 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 735 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 740 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 745 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 745A End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 21 W
Intel® Pentium® M Processor 750 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 755 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 760 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 765 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 770 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 780 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor LV 718 End of Interactive Support 1 N/A 12 W
Intel® Pentium® M Processor LV 738 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor LV 758 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor LV 778 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 713 End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 723 End of Interactive Support 1 N/A 5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 733/733J End of Interactive Support 1 N/A 5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 753 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 773 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 N/A 24,5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 N/A 12 W
Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 12 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Pentium® Processor P6000 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor P6100 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor P6200 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor P6300 End of Interactive Support Q1'11 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T2060 End of Interactive Support Q1'07 2 N/A 31 W
Intel® Pentium® Processor T2080 End of Interactive Support Q2'07 2 N/A 31 W
Intel® Pentium® Processor T2130 End of Interactive Support Q2'07 2 N/A 31 W
Intel® Pentium® Processor T2310 End of Interactive Support Q4'07 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T2330 End of Interactive Support Q4'07 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T2370 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T2390 End of Interactive Support 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T3200 End of Interactive Support 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T3400 End of Interactive Support Q4'08 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T4200 End of Interactive Support Q1'09 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T4300 End of Interactive Support 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T4500 End of Interactive Support Q1'10 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor T4400 End of Interactive Support Q4'09 2 N/A 35 W
Intel® Pentium® Processor U5400 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 18 W
Intel® Pentium® Processor U5600 End of Interactive Support Q1'11 2 N/A 18 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 518 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 532 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 538 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 548 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 552 supporting HT Technology End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.30 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.90 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 30 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 26,9 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,8 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59,8 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 70 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 76 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 233 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 10,3 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 10,3 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11,6 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11,1 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11,8 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 366 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,1 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 400 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,1 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M ULV 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,8 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.20 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.33 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 866 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,1 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16,8 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,6 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,9 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30,7 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor LV 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9,7 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 400 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 10,1 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,6 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 5,9 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9,8 W
Intel® Pentium® III Processor - S 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 12,1 W
Intel® Pentium® III Processor - S 1.40 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32,2 W
Intel® Pentium® III Processor - S 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 N/A 30,4 W
Intel® Pentium® III Processor - S 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28,7 W
Intel® Pentium® III Processor - S 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 N/A 11,61 W
Intel® Pentium® III Processor - S 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 N/A 10,63 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.