Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Legacy Intel® Xeon® Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 55 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 N/A 1 55 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 18,6 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 46,7 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 46,7 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 44 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 36,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 36 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 39,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 56 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 64 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1100.00 1 48 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,2 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 72 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65,8 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched N/A 1 55 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1850.00 1 55 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $856.00 1 57 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 77,5 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3587.00 1 57 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched N/A 1 58 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1177.00 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1980.00 1 66 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1980.00 1 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3692.00 1 72 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 74 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3692.00 1 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 N/A 1 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 N/A 1 58 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 77 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 N/A 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 72 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support $307.00 1 77 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 N/A 1 74 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 87 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life N/A 1 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched N/A 1 129 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 129 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 129 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 $347.00 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q3'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 2 135 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 55 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 N/A 1 55 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 18,6 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 46,7 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 46,7 W
So sánh Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 44 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 36,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 36 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 39,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 56 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 64 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1100.00 1 48 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,2 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 72 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65,8 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched N/A 1 55 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1850.00 1 55 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $856.00 1 57 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 77,5 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3587.00 1 57 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched N/A 1 58 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1177.00 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1980.00 1 66 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1980.00 1 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3692.00 1 72 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 74 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3692.00 1 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 N/A 1 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 N/A 1 58 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 77 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 N/A 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 72 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support $307.00 1 77 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 N/A 1 74 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 87 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life N/A 1 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched N/A 1 129 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 129 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 129 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 $347.00 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q3'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 2 135 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 N/A 1 55 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,4 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched N/A 1 55 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched N/A 1 58 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 74 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 87 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 $347.00 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 N/A 2 15 W