Legacy Intel® Xeon® Processor

Legacy Intel® Xeon® Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 55 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 N/A 55 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18,6 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30,8 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 46,7 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 46,7 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,5 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 44 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 36,2 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 36 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 39,5 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,6 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,6 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30,8 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,2 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,3 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,3 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,4 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,4 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,6 W
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 56 W
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 64 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1100.00 48 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59,2 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68 W
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 72 W
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 65,8 W
Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 N/A 55 W
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1850.00 55 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $856.00 57 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 77,5 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3587.00 57 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 N/A 58 W
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1177.00 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1980.00 66 W
Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 60 W
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1980.00 80 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3692.00 72 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 74 W
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3692.00 85 W
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 85 W
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 1 N/A 30 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 1 N/A 40 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 1 N/A 58 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 77 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 1 N/A 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 72 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 $307.00 77 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 1 N/A 74 W
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 87 W
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life 1 N/A 85 W
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92 W
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched 1 N/A 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 $347.00 31 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 N/A 31 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q3'06 2 N/A 31 W
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 N/A 15 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB End of Life 2 N/A 135 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.