Intel® Celeron® Processor

Intel® Celeron® Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Celeron® Processor J3455 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Intel® HD Graphics 500 $107.00
Intel® Celeron® Processor J3355 Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W Intel® HD Graphics 500 $107.00
Intel® Celeron® Processor J3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 400 N/A
Intel® Celeron® Processor J3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 400 N/A
Intel® Celeron® Processor J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 10 W Intel® HD Graphics $82.00
Intel® Celeron® Processor J1850 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 10 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor J1800 Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 10 W Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Celeron® Processor J1750 Launched Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 10 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor E1600 End of Interactive Support Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 65 W $58.00
Intel® Celeron® Processor E1500 End of Life Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 65 W $47.00
Intel® Celeron® Processor E1400 End of Interactive Support Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 65 W N/A
Intel® Celeron® Processor E1200 End of Interactive Support Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 65 W N/A
Intel® Celeron® Processor G3950 Launched Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W Intel® HD Graphics 610 $52.00
Intel® Celeron® Processor G3930T Launched Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics 610 $42.00
Intel® Celeron® Processor G3930 Launched Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W Intel® HD Graphics 610 $42.00
Intel® Celeron® Processor G3920 Launched Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB SmartCache 51 W Intel® HD Graphics 510 $52.00
Intel® Celeron® Processor G3900T Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics 510 N/A
Intel® Celeron® Processor G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache 51 W Intel® HD Graphics 510 $42.00
Intel® Celeron® Processor G1850 Launched Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB 53 W Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G1840T End of Life Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1840 End of Life Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB 53 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1830 End of Life Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache 53 W Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G1820T End of Life Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache 53 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1630 End of Life Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache 55 W Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache 55 W Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Intel® Celeron® Processor G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache 55 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G555 End of Life Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache 65 W Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G550T End of Life Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G550 End of Life Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache 65 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G540T End of Life Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G540 Launched Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache 65 W Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Intel® Celeron® Processor G530T End of Life Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G530 End of Life Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 65 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G470 Launched Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G465 End of Life Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G460 End of Life Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G440 End of Life Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N3000 Launched Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 4 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N3010 Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 4 W Intel® HD Graphics 400 $107.00
Intel® Celeron® Processor N3050 Launched Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 400 $107.00
Intel® Celeron® Processor N3150 Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 400 $107.00
Intel® Celeron® Processor N3350 Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 500 $107.00
Intel® Celeron® Processor N3450 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 500 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 610 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 610 N/A
Intel® Celeron® Processor 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 510 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3855U Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 510 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 3755U Launched Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 3215U Launched Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 3205U Launched Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2940 Launched Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 7,5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7,5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2920 End of Life Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7,5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2910 Launched Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7,5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2840 Launched Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 7,5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2830 Launched Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7,5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2820 Launched Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7,5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2815 Launched Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7,5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2810 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7,5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2808 Launched Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 4,5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4,3 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2806 Launched Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4,5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2805 Launched Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4,3 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 2981U Launched Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 2970M Launched Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 37 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 2961Y Launched Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache 11,5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 2957U Launched Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 2955U Launched Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 2950M Launched Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache 37 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1037U Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1020M Launched Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1019Y Launched Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB 10 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 1017U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB 17 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1007U Launched Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1005M Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1000M Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 925 Launched Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Intel® Celeron® Processor 900 End of Interactive Support Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Intel® Celeron® Processor B840 Launched Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 35 W Intel® HD Graphics $86.00
Intel® Celeron® Processor B830 Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B820 Launched Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B815 Launched Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B810 Launched Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Celeron® Processor B800 Launched Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 887 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 877 Launched Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 867 Launched Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 857 Launched Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 847 Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics $134.00
Intel® Celeron® Processor 807 Launched Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B720 Launched Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B710 Launched Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 797 Launched Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 787 Launched Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache 25 W Intel® HD Graphics $86.00
Intel® Celeron® Processor 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 37 W Intel® HD Graphics $86.00
Intel® Celeron® Processor G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 25 W Intel® HD Graphics 510 $107.00
Intel® Celeron® Processor G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics 510 $42.00
Intel® Celeron® Processor G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics 510 $107.00
Intel® Celeron® Processor G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $119.00
Intel® Celeron® Processor 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $76.00
Intel® Celeron® Processor 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $95.00
Intel® Celeron® Processor B810E Launched Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Celeron® Processor 847E Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $111.00
Intel® Celeron® Processor 827E Launched Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $89.00
Intel® Celeron® Processor 807UE Launched Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB SmartCache 10 W Intel® HD Graphics $98.00
Intel® Celeron® Processor 725C Launched Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 10 W $90.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.