Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence

Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Xeon® Processor X5690 End of Life Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache $1663.00 - $1666.00
Intel® Xeon® Processor X5687 End of Life Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB SmartCache $1663.00
Intel® Xeon® Processor X5680 End of Life Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $1663.00 - $1666.00
Intel® Xeon® Processor X5677 End of Life Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache $1663.00
Intel® Xeon® Processor X5675 End of Life Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB SmartCache $1440.00 - $1443.00
Intel® Xeon® Processor X5672 End of Life Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor X5670 End of Life Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB SmartCache $1440.00 - $1443.00
Intel® Xeon® Processor X5667 End of Life Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB SmartCache $1440.00
Intel® Xeon® Processor X5660 End of Life Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB SmartCache $1219.00 - $1222.00
Intel® Xeon® Processor X5650 End of Life Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB SmartCache $996.00 - $999.00
Intel® Xeon® Processor X5647 End of Life Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB SmartCache $774.00
Intel® Xeon® Processor L5640 End of Life Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB SmartCache $996.00 - $999.00
Intel® Xeon® Processor L5638 Launched Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB $525.00
Intel® Xeon® Processor L5630 End of Life Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB SmartCache $551.00 - $554.00
Intel® Xeon® Processor L5618 Launched Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB $437.00
Intel® Xeon® Processor L5609 End of Life Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB SmartCache $440.00
Intel® Xeon® Processor E5649 Launched Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB SmartCache $774.00 - $777.00
Intel® Xeon® Processor E5645 Launched Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache $525.00 - $554.00
Intel® Xeon® Processor E5640 End of Life Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB SmartCache $774.00 - $777.00
Intel® Xeon® Processor E5630 End of Life Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB SmartCache $551.00 - $554.00
Intel® Xeon® Processor E5620 Launched Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache $369.00 - $391.00
Intel® Xeon® Processor E5607 Launched Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB SmartCache $276.00 - $279.00
Intel® Xeon® Processor E5606 End of Life Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB SmartCache $219.00 - $227.00
Intel® Xeon® Processor E5603 End of Life Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB SmartCache $188.00 - $195.00
Intel® Xeon® Processor X5570 Launched Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor X5560 Launched Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor X5550 Launched Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor W5590 Launched Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor W5580 Launched Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor L5530 Launched Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor L5520 Launched Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor L5506 Launched Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5540 Launched Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $940.00
Intel® Xeon® Processor E5530 Launched Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5520 Launched Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5507 Launched Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5506 Launched Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5504 Launched Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB SmartCache $221.00
Intel® Xeon® Processor E5503 Launched Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5502 Launched Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor X5492 End of Life Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5482 End of Life Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5472 End of Life Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5470 End of Life Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 $1467.00
Intel® Xeon® Processor X5460 End of Life Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 $1245.00
Intel® Xeon® Processor X5450 End of Life Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 $912.00
Intel® Xeon® Processor L5430 End of Life Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 $601.00
Intel® Xeon® Processor L5420 End of Life Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 $413.00
Intel® Xeon® Processor L5410 Launched Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 $351.00 - $393.00
Intel® Xeon® Processor E5472 End of Life Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5462 End of Life Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5450 End of Life Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 $969.00
Intel® Xeon® Processor E5440 Launched Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 $703.00 - $735.00
Intel® Xeon® Processor E5430 End of Life Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 $491.00
Intel® Xeon® Processor E5420 End of Life Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 $347.00
Intel® Xeon® Processor E5410 End of Life Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 $284.00
Intel® Xeon® Processor E5405 End of Life Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 $231.00
Intel® Xeon® Processor X5365 End of Life Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5355 End of Life Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L5335 End of Life Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L5320 End of Life Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L5318 End of Life Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L5310 End of Life Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5345 Launched Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5335 End of Life Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5320 End of Life Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5310 End of Life Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5272 End of Life Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5270 Launched Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5260 Launched Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L5240 Launched Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L5215 Launched Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5220 Launched Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 $317.00
Intel® Xeon® Processor E5205 End of Life Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 5148 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 5138 Launched Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 $494.00
Intel® Xeon® Processor LV 5133 Launched 2 2.20 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 5128 Launched Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 5113 Launched 2 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5160 End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5150 End of Life 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5140 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 $478.00
Intel® Xeon® Processor 5130 Launched Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5120 End of Life 2 1.86 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5110 End of Life 2 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5080 End of Life 2 3.73 GHz 4 MB L2 $851.00
Intel® Xeon® Processor 5070 End of Life 2 3.46 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5063 End of Life 2 3.20 GHz 4 MB L2 $369.00
Intel® Xeon® Processor 5060 End of Life 2 3.20 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5050 End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 $177.00
Intel® Xeon® Processor 5040 End of Life 2 2.83 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5030 End of Life 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LC5528 Launched Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 $493.00
Intel® Xeon® Processor LC5518 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 $493.00
Intel® Xeon® Processor EC5549 Launched Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 $503.00
Intel® Xeon® Processor EC5539 Launched Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 $417.00
Intel® Xeon® Processor EC5509 Launched Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 $286.00
Intel® Xeon® Processor LC3528 Launched Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 $326.00
Intel® Xeon® Processor LC3518 Launched Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3 $221.00
Intel® Xeon® Processor EC3539 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 $326.00
Intel® Xeon® Processor L5518 Launched Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache $504.00
Intel® Xeon® Processor L5508 Launched Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache $403.00
Intel® Xeon® Processor L5408 Launched Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 $494.00
Intel® Xeon® Processor L5238 Launched Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 $560.00
Intel® Xeon® Processor E5240 Launched Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 $649.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.