Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Gigabit Ethernet Network Connection

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Số cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo
So sánh Intel® Ethernet Network Connection I347-AT4 Launched $18.19 Quad 1 GbE SGMII
So sánh Intel® Ethernet Controller I350-AM2 Launched 2,8 W $20.32 Dual GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Controller I350-AM4 Launched 4 W $36.37 Quad GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Controller I350-BT2 Launched 2,8 W $28.25 Dual GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Controller I211-AT Launched $2.13 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Controller I210-AS Launched $6.41 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Controller I210-AT Launched $3.20 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Controller I210-CS Launched Không $6.41 Single 1 GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Controller I210-IS Launched $6.41 Single 1 GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Controller I210-IT Launched $4.27 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Connection I219-V Launched 0,5 W $1.72 Single 1 Gbps
So sánh Intel® Ethernet Connection I219-LM Launched 0,5 W $1.92 Single 1 Gbps
So sánh Intel® Ethernet Connection I218-V Launched 0,5 W $1.72 Single 1 Gbps
So sánh Intel® Ethernet Connection I218-LM Launched 0,5 W $1.92 Single 1 Gbps
So sánh Intel® Ethernet Connection I217-LM Launched 0,5 W $1.92 Single 1 Gbps
So sánh Intel® Ethernet Connection I217-V Launched 0,5 W $1.72 Single 1 Gbps
So sánh Intel® 82583V Gigabit Ethernet Controller Launched 0,727 W $2.99 Single PCIe v1.0a (2.5GT/s)
So sánh Intel® 82580EB Gigabit Ethernet Controller Launched 3,5 W $25.67 Quad PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® 82580DB Gigabit Ethernet Controller Launched $14.12 Dual
So sánh Intel® 82579LM Gigabit Ethernet PHY Launched 0,66 W $1.92 Single 1 Gbps
So sánh Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY Launched 0,66 W $1.72 Single 1 Gbps
So sánh Intel® 82578DC Gigabit Ethernet PHY End of Life Không $2.49 Single 1 Gbps Không
So sánh Intel® 82578DM Gigabit Ethernet PHY End of Life Không $2.49 Single 1 Gbps
So sánh Intel® 82577LC Gigabit Ethernet PHY End of Life Không N/A Single 1 Gbps Không
So sánh Intel® 82577LM Gigabit Ethernet PHY Launched $2.49 Single 1 Gbps
So sánh Intel® 82576EB Gigabit Ethernet Controller Launched 2,8 W $31.46 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 82576NS Gigabit Ethernet Controller Launched 2,8 W N/A Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 82575EB Gigabit Ethernet Controller Launched 2,8 W $27.30 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller Launched 0,727 W $4.27 Single PCIe v1.1 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 82574IT Gigabit Ethernet Controller Launched 0,727 W $5.34 Single PCIe v1.1 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 82573E Gigabit Ethernet Controller End of Life 1,3 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Không
So sánh Intel® 82573L Gigabit Ethernet Controller End of Life 1,3 W $6.79 Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Không
So sánh Intel® 82573V Gigabit Ethernet Controller End of Life 1,4 W $10.06 Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Không
So sánh Intel® 82572EI Gigabit Ethernet Controller End of Interactive Support 2,14 W $17.66 Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Không
So sánh Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller End of Interactive Support 3,43 W $35.57 Dual PCIe v1.0a (2.5GT/s)
So sánh Intel® 82567LF Gigabit Ethernet Phy End of Life Không N/A Single 1 Gbps Không
So sánh Intel® 82567LM Gigabit Ethernet Phy Launched $1.59 Single 1 Gbps
So sánh Intel® 82567V Gigabit Ethernet Phy Launched $1.59 Single 1 Gbps
So sánh Intel® 82566DC Gigabit Ethernet PHY End of Life Không 1,18 W N/A Single GLCI/LCI Không
So sánh Intel® 82566DM Gigabit Ethernet PHY End of Life 1,18 W N/A Single GLCI/LCI
So sánh Intel® 82566MC Gigabit Ethernet PHY End of Life Không 1,18 W N/A Single GLCI/LCI Không
So sánh Intel® 82566MM Gigabit Ethernet PHY End of Life Không 1,18 W N/A Single GLCI/LCI Không
So sánh Intel® 82564EB Gigabit Ethernet PHY End of Life Không 1,3 W N/A Single GLCI/LCI
So sánh Intel® 82563EB Gigabit Ethernet PHY End of Life 2,6 W N/A Dual GLCI/LCI
So sánh Intel® 82547GI Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI-X Không
So sánh Intel® 82546EB Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Dual PCI-X
So sánh Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller End of Life $45.13 Dual PCI-X
So sánh Intel® 82545EM Gigabit Ethernet Controller End of Life 1,5 W $39.93 Single PCI-X
So sánh Intel® 82545GM Gigabit Ethernet Controller End of Life 1,5 W N/A Single PCI-X Không
So sánh Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI-X
So sánh Intel® 82544GC Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI-X
So sánh Intel® 82543GC Gigabit Ethernet Controller End of Interactive Support N/A Single PCI Không
So sánh Intel® 82541ER Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI Không
So sánh Intel® 82541GI Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI
So sánh Intel® 82541PI Gigabit Ethernet Controller End of Life 1 W N/A Single PCI Không
So sánh Intel® 82540EM Gigabit Ethernet Controller End of Life 1,4 W N/A Single PCI Không
So sánh Intel® 82540EP Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI Không