Legacy Intel® Xeon® Processor

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 N/A 55 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched 1 N/A 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB End of Life 2 N/A 135 W
Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 $347.00 31 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 N/A 31 W
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 56 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59.2 W
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 65.8 W
Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 N/A 55 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 77.5 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 N/A 58 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 1 N/A 58 W
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 77 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 1 N/A 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 60 W
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 72 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 $307.00 77 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 74 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 1 N/A 74 W
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 85 W
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 87 W
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life 1 N/A 85 W
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92 W
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92 W
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 1 N/A 30 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 1 N/A 40 W
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 64 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1100.00 48 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68 W
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 72 W
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1850.00 55 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $856.00 57 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3587.00 57 W
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1177.00 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1980.00 66 W
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1980.00 80 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3692.00 72 W
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3692.00 85 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30.8 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 44 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 36.2 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 36 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 39.5 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19.2 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21.3 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29.6 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29.6 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23.3 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25.4 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27.4 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29.6 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 55 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 N/A 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q3'06 2 N/A 31 W
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 N/A 15 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18.6 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30.8 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 46.7 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 46.7 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34.5 W

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel