Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE

for Intel® Server Chassis P4000 Family

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE (for Intel® Server Chassis P4000 Family)
}

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

System

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
Intel® Server System P4308CP4MHEN End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
Intel® Server System P4308CP4MHGC Launched 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
Intel® Server System P4208IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Server System P4216IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Server System P4216IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Server System P4224IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Server System P4308IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Server System P4308IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Server System P4308IP4LHJCL End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Server System P4308IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Server System P4304SC2SHDR End of Life 4U Pedestal SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
Intel® Server System P4308SC2MHGC End of Life 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R

Chassis

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Launched 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Launched 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR End of Life 4U Rack or Pedestal
Intel® Server Chassis P4304XXSFDN End of Life 4U Pedestal
Intel® Server Chassis P4304XXSFDR End of Life 4U Pedestal
Intel® Server Chassis P4304XXSFEN End of Life 4U Pedestal
Intel® Server Chassis P4304XXSHDN End of Life 4U Pedestal
Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Launched 4U Pedestal
Intel® Server Chassis P4304XXSHEN End of Life 4U Pedestal

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

  • Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE (for Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

  • รหัสการสั่งซื้อ FUPCRPSCAGE

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCNEAR99
  • CCATSNA
  • US HTS8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Intel อาจเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของการผลิต ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดและของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในที่นี้จะถูกจัดให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ Intel มิได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล หรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมใช้ ความสามารถในการทำงาน หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือระบบใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง

"การจัดประเภทของ Intel" (Intel classifications) ประกอบด้วย Export Control Classification Numbers (ECCN) และหมายเลข Harmonized Tariff Schedule (HTS) การใช้งานที่ประกอบด้วยการจัดประเภทของ Intel ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจาก Intel และไม่ถือเป็นการรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับ ECCN หรือ HTS ที่เหมาะสม บริษัทของคุณอาจเป็นผู้ส่งออกบันทึกข้อมูล และดังนั้นบริษัทของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบการระบุการจัดประเภทที่ถูกต้องสำหรับสินค้าใดๆ ณ เวลาที่ส่งออก

โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับคำจำกัดความอย่างเป็นทางการของคุณสมบัติ และคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

ในขณะนี้ยังไม่มี SKU "ที่ประกาศแล้ว" โปรดดูความพร้อมในการทำตลาดได้จากวันเปิดตัว

*"ปราศจากความขัดแย้ง" หมายถึง "ปราศจากความขัดแย้งใน DRC" ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ให้คำนิยามว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และ/หรือทอง) ซึ่งสร้างเงินทุนสนับสนุนหรือผลประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม แก่กองกำลังติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง Intel ยังใช้คำว่า "ปราศจากความขัดแย้ง" ในความหมายที่กว้างกว่าเพื่อหมายถึงซัพพลายเออร์, ห่วงโซ่อุปทาน, โรงหลอมและสกัด ซึ่งมีแหล่งที่มาของแร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มิได้มีส่วนสนับสนุนทางการเงินต่อความขัดแย้งใน DRC หรือประเทศใกล้เคียง ไม่สามารถยืนยันได้ว่าโปรเซสเซอร์ Intel ที่ผลิตก่อน 1 มกราคม 2013 นั้นปราศจากความขัดแย้ง สัญลักษณ์ปราศจากความขัดแย้งหมายถึงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังจากวันที่ดังกล่าวเท่านั้น สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel แบบบรรจุกล่อง สัญลักษณ์ปราศจากความขัดแย้งหมายถึงโปรเซสเซอร์เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่แถมมาด้วย เช่น ฮีทซิงค์/ระบบระบายความร้อน

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ ("RCP") เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาอาจมีความแตกต่างกันตามชนิดของหีบห่อและปริมาณการขนส่ง และอาจมีจัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมด้วย หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP เหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel โปรดประสานงานกับตัวแทน Intel ที่เหมาะสมของคุณ เพื่อขอรับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ

TDP ของระบบและ TDP สูงสุดจะกำหนดจากการจำลองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด TDP ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีค่าต่ำกว่า ถ้าไม่ได้ใช้ I/O ทั้งหมดสำหรับชิปเซ็ต

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NI

ไม่มีการนำไปดำเนินการ: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel