Intel® Xeon® Processor 7000 Sequence

Intel® Xeon® Processor 7000 Sequence

필터: 모두 보기 | 서버
제품 이름 상태 출시일 코어 수 최대 터보 주파수 프로세서 기본 주파수 캐시 고객 권장가격 비교
모두 | 없음
Intel® Xeon® Processor X7560 End of Life Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor X7550 End of Life Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor X7542 End of Life Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor L7555 End of Life Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor L7545 End of Life Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor E7540 End of Life Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor E7530 End of Life Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor E7520 End of Life Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor X7460 End of Life Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 $2837.00
Intel® Xeon® Processor L7455 End of Life Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L7445 End of Life Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7450 End of Life Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 $2391.00
Intel® Xeon® Processor E7440 End of Life Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 $2059.00
Intel® Xeon® Processor E7430 End of Life Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7420 End of Life Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 $1223.00
Intel® Xeon® Processor X7350 End of Life Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L7345 End of Life Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7340 End of Life Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7330 End of Life Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7320 End of Life Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7310 End of Life Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7220 End of Life Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7210 End of Life Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7150N End of Life 2 3.50 GHz 16 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7140N End of Life 2 3.33 GHz 16 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7140M End of Life 2 3.40 GHz 16 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7130N End of Life 2 3.16 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7130M End of Life 2 3.20 GHz 8 MB L2 $1391.00
Intel® Xeon® Processor 7120N End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7120M End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 $1177.00
Intel® Xeon® Processor 7110N End of Life 2 2.50 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7110M End of Life 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7041 End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 $3157.00
Intel® Xeon® Processor 7040 End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 $3157.00
Intel® Xeon® Processor 7030 End of Life 2 2.80 GHz 2 MB L2 $1980.00
Intel® Xeon® Processor 7020 End of Life 2 2.66 GHz 2 MB L2 $1177.00

고급 검색

이 툴을 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등을 기준으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다

피드백

귀하께서 ARK 툴을 소중한 리소스로 활용할 수 있도록 하는 것이 인텔의 목표입니다. 의견이나 질문 또는 제안 사항이 있으면 이곳에서 제출해 주십시오. 영업일 기준 2일 이내에 답장을 받게 됩니다.

이 사이트의 정보가 유용했습니까?

개인 정보는 이 질의에 응답하기 위한 용도로만 사용됩니다. 이름과 이메일 주소는 메일 목록에 추가되지 않으며 요청이 있지 않는 한 인텔사로부터 이메일을 받지 않습니다. ‘제출’을 클릭하면 인텔 이용 약관을 수락하고 인텔 개인 정보 보호 정책을 이해했다는 데 동의한 것으로 간주합니다.