Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence

Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence

제품 이름 상태 출시일 코어 수 최대 터보 주파수 프로세서 기본 주파수 캐시 고객 권장가격 비교
모두 | 없음
Intel® Xeon® Processor W3690 End of Life Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor W3680 End of Life Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Intel® Xeon® Processor W3670 End of Life Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Intel® Xeon® Processor W3580 End of Life Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Intel® Xeon® Processor W3570 End of Life Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Intel® Xeon® Processor W3565 End of Life Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor W3550 End of Life Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor W3540 End of Life Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $594.00
Intel® Xeon® Processor W3530 End of Life Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor W3520 End of Life Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor X3480 End of Life Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $623.00
Intel® Xeon® Processor X3470 End of Life Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $339.00
Intel® Xeon® Processor X3460 End of Life Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
Intel® Xeon® Processor X3450 Launched Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $237.00 - $261.00
Intel® Xeon® Processor X3440 End of Life Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $230.00
Intel® Xeon® Processor X3430 Launched Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache $203.00 - $224.00
Intel® Xeon® Processor L3426 End of Life Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor L3406 End of Life Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 4 MB SmartCache $201.00
Intel® Xeon® Processor X3380 End of Life Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 $562.00
Intel® Xeon® Processor X3370 End of Life Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 $339.00
Intel® Xeon® Processor X3360 End of Life Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 $287.00
Intel® Xeon® Processor X3350 End of Life Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 $268.00
Intel® Xeon® Processor X3330 End of Life Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 $202.00
Intel® Xeon® Processor X3320 End of Life Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L3360 End of Life Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 $340.00
Intel® Xeon® Processor X3230 End of Life Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X3220 End of Life Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X3210 End of Life Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L3110 End of Life Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 $243.00
Intel® Xeon® Processor E3120 End of Life Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E3110 End of Life Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 $179.00
Intel® Xeon® Processor 3070 End of Life 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3065 End of Life Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3060 End of Life 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3050 End of Life 2 2.13 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3040 End of Life 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L3014 Launched Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 N/A

고급 검색

이 툴을 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등을 기준으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다

피드백

귀하께서 ARK 툴을 소중한 리소스로 활용할 수 있도록 하는 것이 인텔의 목표입니다. 의견이나 질문 또는 제안 사항이 있으면 이곳에서 제출해 주십시오. 영업일 기준 2일 이내에 답장을 받게 됩니다.

이 사이트의 정보가 유용했습니까?

개인 정보는 이 질의에 응답하기 위한 용도로만 사용됩니다. 이름과 이메일 주소는 메일 목록에 추가되지 않으며 요청이 있지 않는 한 인텔사로부터 이메일을 받지 않습니다. ‘제출’을 클릭하면 인텔 이용 약관을 수락하고 인텔 개인 정보 보호 정책을 이해했다는 데 동의한 것으로 간주합니다.